Dni Fantastyki 2010 - konkurs literacki


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: Bartosz Czartoryski

Czas trwania konkursu: od 19 kwietnia 2010 do 23 maja 2010

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO NA OPOWIADANIE FANTASY z WROCŁAWIEM W TLE 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Zamek” z siedzibą we Wrocławiu: pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław. Organizacja konkursu związana jest z VII edycją imprezy Dni Fantastyki, która odbędzie się w Centrum Kultury „Zamek” w dniach 25-27 czerwca 2010r.

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

 1. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie, którego fabuła, tlo lub temat dotyczy Wrocławia i utrzymane jest w stylistyce fantasy
 2. Opowiadanie nie może przekraczać 12 000 znaków liczonych ze spacjami.
 3. Opowiadania oceniane będą w dwóch kategoriach:
  - profesjonaliści (dotyczy autorów, których tekst pojawił się w wersji elektronicznej w jednym ze znanych serwisów internetowych (np. Gildia, Fahrenheit, Valkiria, Poltergeist) lub w wersji drukowanej w czasopiśmie fantastycznym lub w antologii)
  - debiutanci (dotyczy autorów, których tekst dotychczas nie został jeszcze opublikowany w wyżej wymienionych miejscach zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej)
 1. Podstawowym kryterium oceny będzie pomysłowość, kreatywność oraz jakość nadesłanych prac.
 2. Opowiadania oceniane będą przez specjalnie powołane do tego celu jury, w skład którego wejdą:  Maciej Parowski, Dominika Repeczko, Edyta Muł-Pałka
 3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne
 4. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:
  a) wykonane na odpłatne zlecenie
  b)  realizowane przy udziale członków jury 
  c) do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim. 

III. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłaszając  opowiadanie, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego utworu
 2. Twórcy zgadzają się na publikowanie opowiadań przez organizatorów Konkursu na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich opowiadań na wszelkich polach eksploatacji.

IV. ZGŁOSZENIA

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać jednocześnie na dwa adresy mailowe: edytka_mp@go2.pl i imprezy@zamek.wroclaw.pl wyłącznie jako załącznik w formacie .rtf. Sugerujemy wysłanie e-maili ze zgłoszeniem do konkursu z opcja "potwierdzenie odbioru"
 2. W treści maila należy podać dokładne dane osobowe oraz telefon kontaktowy.
 3. Wysyłając pracę należy zarazem zaznaczyć w jakiej kategorii ma być oceniana.
 4. Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie
 5. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.
 6. Ostateczny termin zgłoszeń mija 16 maja (maja) 2010 roku.

IV. NAGRODY

 1. W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane następujące nagrody finansowe:
 • Profesjonaliści (mający za sobą co najmniej jedną publikację drukowaną lub w Internecie)
  - I miejsce 750
  - II miejsce 500
  - III miejsce 300
 • Debiutanci
  - I miejsce 500
  - II miejsce 300
  - III miejsce 200
 1. Opowiadanie nagrodzone w kategorii profesjonaliści zostanie zamieszczone w folderze Dni Fantastyki.
 2. W zależności od poziomu i atrakcyjności prac, jury może przyznać wyróżnienia.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród
 4. Jury przyznaje następujące nagrody nagrodę główną oraz,  w zależności od poziomu nadesłanych filmów, wyróżnienia
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej www.dnifantastyki.pl w dniu 7 czerwca.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu mailowo i telefonicznie.
 7. Wręczenie nagród nastąpi 25 czerwca podczas uroczystego otwarcia imprezy.
 8. Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie organizatorów w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą O ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.


blog comments powered by Disqus