II Ogólnopolski Turniej Pisarski "Piórem Feniksa"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 10 marca 2012 do 25 sierpnia 2012

REGULAMIN II TURNIEJU PISARSKIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GRUPĘ PIÓREM FENIKSA 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Turnieju Pisarskim (zwany dalej: Turniejem). 

2. Organizatorem Turnieju jest Dagmara Bator, która reprezentuje grupę pisarzy Piórem Feniksa (dalej: Organizator). 

3. Bieżące informacje na temat Turnieju można znaleźć na blogu: www.pioremfeniksa.blog.onet.pl, a także na profilu na Facebooku.

§2 

Uczestnicy 

1. Uczestnikiem Turnieju może zostać każdy zainteresowany w dowolnym wieku.  

2. Jeśli Uczestnik nie jest osobą pełnoletnią, musi mieć zgodę rodziców na udział w Turnieju. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. 

Dane te są chronione  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich uniedostępnienie uniemożliwia udział w Projekcie. 

6. Zgłoszenia należy wysyłać do 13 kwietnia do godziny 23:59 na adres: piorem.feniksa@gmail.com, w temacie wpisując: „Turniej Pisarski – zgłoszenie”. 

7. W treści maila należy umieścić: 

- imię i nazwisko; 

- pseudonim; 

- telefon 

- data urodzenia; 

- adres zamieszkania; 

- województwo.

§3

Przebieg konkursu 

1. Konkurs obejmuje cztery etapy: 

• I etap – sprawdzenie umiejętności uczestników z zakresu pisania i literatury polegające na wypełnieniu testu. Do następnego etapu dostaje się 12 osób. 

• II etap – sprawdzenie umiejętności pisania z zakresu form dziennikarskich. Do następnego etapu dostaje się 6 osób. 

• III etap – sprawdzenie umiejętności pisania z zakresu dramatu i liryki. Do następnego etapu dostają się 3 osoby. 

• IV etap, finał – sprawdzenie umiejętności pisania z zakresu epiki. 

2. Etap I składać się będzie z dwóch części: 

• część pierwsza – test sprawdzający wiedzę głównie na temat poprawności językowej; 

• część druga – test sprawdzający umiejętność „zabawy Słowem”; punktacja zostanie ustalona dopiero po zestawieniu wszystkich odpowiedzi i stworzeniu odpowiedniego klucza. 

3. Etapy II i III organizowane są na zasadzie Pojedynków Literackich. Prace Uczestników – dobranych w pary według określonego klucza, który zostanie również omówiony – umieszczane zostaną na forum (www.piorem.fora.pl). Oceny Użytkowników zdecydują o tym, kto dostanie się do następnego etapu.  

4. Prace z etapów II i III zostaną udostępnione na forum anonimowo. Autorzy określonych tekstów podani zostaną dopiero po zakończonym etapie. 

5. Tematy prac z etapów II-IV podane zostaną w chwili ogłoszenia kolejnego etapu.  

6. Etap V, finał, oceniać będzie specjalne jury: 

• Agnieszka Kaluga - autorka Literackiego Bloga Roku  2011, Bloga Blogerów 2011, Wyróżnienia głównego 2011 

• Ewa Figarska – autorka Literackiego Bloga Roku 2010

• Katarzyna Kozanecka – wydawca produktów społecznościowych portalu Onet.pl 

• Karolina Kawałkowska – sekretarz redakcji Instytutu Wydawniczego ERICA 

7. Prace, które wygrały pojedynki oraz wszystkie prace finałowe zostaną opublikowane na blogu PF: www.piorem-feniksa.blog.onet.pl.  

8. Na początku każdego etapu zostanie opublikowany krótki regulamin  ściśle określający wszystkie kwestie formalne.

§4 

Terminy 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia 2012 do godziny 23:59.  

2. Terminy poszczególnych etapów wyglądają następująco: 

• I etap, 15.04 – 22.04 

• II etap, 30.04 – 20.05 

• III etap, 04.06 – 24.06 

• IV etap, finał, 09.07 – 29.07 

3. Czas pomiędzy etapami poznaczony jest na sprawdzanie testów po etapie I oraz Pojedynki Literackie w etapach II, III. 

4. Uczestnik, który, po zakwalifikowaniu się do etapu II, zrezygnuje z dalszego uczestnictwa w konkursie, a tym samym spowoduje zmiany w organizacji całego Konkursu, otrzymuje zakaz uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Organizatora, a jeśli posiada status członka PF, w szczególnych przypadkach może to skutkować wykreśleniem z listy.

5. Konsekwencje po zrezygnowaniu nie będą egzekwowane w stosunku do osób, które z przyczyn niezależnych nie będą w stanie brać udziału w konkursie (śmierć kogoś bliskiego, choroba itp.). 

6. Ogłoszenie wyników planowane jest 25 sierpnia podczas IV Zlotu Członków i Sympatyków Piórem Feniksa w siedzibie portalu Onet (ul. Gabrieli Zapolskiej 44, Kraków). 

§5

Prawa autorskie 

1. Wraz z przesłaniem utworu, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej (sublicencji). Wyraża przy tym zgodę na nieodpłatną publikację utworów na określonych polach eksploatacji: blogu, forum i stronie Organizatora.  

2. Pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych przysługuje Uczestnikowi. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich dzieł pod imieniem i nazwiskiem oraz, dodatkowo, pseudonimem. Jeśli utwór ma być publikowany tylko pod pseudonimem, należy to zaznaczyć przy zgłoszeniu. 

4. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą dzieła i ma do niego pełnię prac autorskich. W przypadku, gdy tak nie jest, odpowiedzialność za czyn ponosi Uczestnik.

§6 

Nagrody 

1. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc: 

• I miejsce: dyplom, nagroda książkowa, gadżet PF 

• II miejsce: dyplom, nagroda książkowa, gadżet PF 

• III miejsce: dyplom, nagroda książkowa, gadżet PF 

2. Osoby, które wykażą się największym zaangażowaniem w ocenę prac podczas etapów II i III, otrzymają nagrody książkowe. 

3. Osobom, które nie będą mogły odebrać nagród osobiście, zostaną one wysłane pocztą na koszt Organizatora. O ilości nagrodzonych osób, a także o ich wyborze zdecyduje Organizator. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Wraz ze zgłoszeniem się do Turnieju, przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z zasadami i zobowiązał się do ich przestrzegania.

2. Organizator ma prawo zmienić terminy poszczególnych etapów.

3. Wszystkie pytania bądź wątpliwości należy kierować na adres e-mail: piorem.feniksa@gmail.com.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. blog comments powered by Disqus