III edycja Konkursu Literackiego "O Laur Dziewina"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 30 października 2009

Klub Literacki Związku Literatów Polskich w Żarach
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
Żarskie Towarzystwo Kultury


zapraszają do udziału w

III edycji Konkursu Literackiego „O Laur Dziewina”

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY: - Klub Literacki ZLP O/Zielona Góra w Żarach - Miejska Biblioteka Publiczna - Żarskie Towarzystwo Kultury
Patronat: Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze

II. CELE KONKURSU
- odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich
- inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej
- stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości
- stworzenie możliwości debiutu poprzez druk w wydawnictwie pokonkursowym
- promowanie Żar i żarskiego środowiska literackiego

III. WARUNKI KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie będące członkami związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstów literackich w jednej lub obu kategoriach (prosimy o dołączenie tekstów konkursowych w formie elektronicznej na CD lub FDD):
a) poezja – zestaw trzech do pięciu wierszy;
b) proza – tekst do 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego lub maszynopisu.
3. Tematyka prac dowolna.
4. Nadesłane prace nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
5. Prace konkursowe w 4 egzemplarzach, podpisane godłem, z dołączoną kopertą opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: imię i nazwisko autora, dokładny adres, (jeżeli jest, to także adres e-mail) i nr telefonu, należy przesłać na adres (informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie lub przez e-mail):

Miejska Biblioteka Publiczna
Klub Literacki ZLP
ul. Wrocławska 11
68-200 Żary
z dopiskiem „Konkurs Literacki”
telefon 068/374 37 36, w. 33, e-mail: lit.zary@wp.pl


IV TERMINY
1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 października 2009 r. (liczy się data stempla pocztowego)
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2009 r. w MBP w Żarach.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

V. NAGRODY
1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne (trzy w każdej kategorii : 300,00, 200,00 i 100,00 zł).
3. Przyznane zostaną także wyróżnienia w formie publikacji w wydawnictwie pokonkursowym, które laureaci otrzymają na finale konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pierwszeństwa druku, bez honorarium dla autora, w wydawnictwie bibliotecznym eMBePe Żary.
5. Organizatorzy nie wysyłają nagród, nagrody należy odebrać osobiście.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród; organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
2. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.blog comments powered by Disqus