"Horyzonty Wyobraźni" 2010


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 1 marca 2010 do 30 czerwca 2010

Regulamin konkursu fantastyczno-kryminalnego "Horyzonty Wyobraźni" 2010

I. USTALENIA WSTĘPNE

Organizatorami Konkursu są portale: Qfant.pl, Weryfikatorium.pl, ArenaHorror.pl, Piszmy.pl, Fantasta.pl, BractwoCienia.com, Portal- Pisarski.pl. Podmioty te w dalszej części nazywane są ORGANIZATOREM.
Organizator wyróżnia dwie kategorie konkursowe: „Tekst literacki” oraz „Grafika”. Prace wysłane na Konkurs w ramach tych kategorii, nazywane są dalej PRACAMI KONKURSOWYMI.
Tematyka nadesłanych prac powinna dotyczyć zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką (horror, fantasy, science fiction) lub kryminałem.
AUTOREM nazywa się osobę lub grupę osób, która stworzyła lub współtworzyła pracę konkursową.
SPONSOREM nazywa się fundatora nagród pieniężnych lub rzeczowych dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac konkursowych.
Organizator zastrzega sobie prawa do:
wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu,
odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
innego niż ujęty w regulaminie podziału nagród,
nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

Konkurs trwa od 01.03.2009 do 30.06.2009.
Celem Konkursu jest propagowanie twórczości fantastycznej i kryminalnej przez nagradzanie jej autorów oraz publikowanie ich prac.
W Konkursie może wziąć udział każdy autor, niezależnie od dotychczasowego dorobku literackiego, publikacji prasowych i książkowych, przynależności do związków i stowarzyszeń, czy kraju zamieszkania.
W Konkursie nie mogą brać udziału jego organizatorzy oraz osoby z nimi spokrewnione.
Nadesłana praca nie może brać jednoczenie udziału w innych konkursach. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pracy lub zmiany werdyktu, jeśli zaistnieje ww. zdarzenie.
Autor może nadesłać do trzech prac w każdej kategorii. Prace ponad ustalony limit nie będą brane pod uwagę.
Praca w kategorii "Tekst Literacki" powinna być napisana w języku polskim oraz nie powinna być wcześniej publikowana w środkach masowego przekazu.
Praca w kategorii „Grafika” nie powinna być wcześniej publikowana w środkach masowego przekazu.
Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz postanowień regulaminu konkursu.
Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III. WYSYŁANIE PRAC

Zgłoszenie pracy powinno obejmować:
Wypełnienie oraz wysłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, dostępnego na oficjalnej stronie internetowej konkursu http://www.horyzonty-wyobrazni.pl/
Załącznik z pracą konkursową spełniającą następujące warunki:
kategoria Tekst Literacki – format *.txt, *.rtf. (do 72 000 znaków ~ 40 stron znormalizowanych)
kategoria Grafika – format *.png, *.jpg (do 3 Mb).
Praca nie powinna zawierać żadnych danych pozwalających na identyfikację autora. Wymagane dane osobowe należy umieścić tylko w formularzu zgłoszeniowym.

IV KWALIFIKACJA PRAC

Kwalifikacja prac konkursowych odbywa się w dwóch etapach:
Etap I – kwalifikacja wstępna, prowadzona przez zespoły recenzenckie,
Etap II – kwalifikacja finałowa, prowadzona przez Komisję Konkursową.
Skład osobowy zespołów recenzenckich ustala Organizator, działając przy tym w porozumieniu z Komisją Konkursową.
Zadaniem zespołów recenzenckich jest wyselekcjonowanie grupy najlepszych prac konkursowych, spełniających wymogi regulaminu.
Niezwłocznie po zakończeniu kwalifikacji wstępnej, zespoły recenzenckie zobowiązane są do przekazania wybranych przez siebie prac do Komisji Konkursowej, celem przeprowadzenia przez nią kwalifikacji finałowej.
Kwalifikację finałową prowadzi Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:
Przewodniczący: Andrzej Pilipiuk,
Vice przewodniczący: Jacek Skowroński (qfant.pl)
Członkowie: Grzegorz Kopeć (bractwocienia.com), Artur Kaczmarczyk (fantasta.pl), Piotr Dresler (Weryfikatorium), Daniel Podolak (ArenaHorror), Agnieszka Zagórska (piszmy.pl), Anna Liniewska (portal-pisarski.pl)
Komisja Konkursowa wyłania laureatów Konkursu w drodze utajnionego głosowania.
W ramach głosowania, każdemu z członków Komisji Konkursowej przysługuje jeden głos, poza Przewodniczącym, który posiada trzy głosy.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody przyznawane są autorom, których prace uzyskały najwyższą liczbę głosów Komisji Konkursowej.
W kategorii „Tekst literacki”, Organizator przewiduje następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: 500 PLN, nagrody rzeczowe o wartości ponad 300 PLN,
II miejsce: 300 PLN, oraz nagrody rzeczowe o wartości 100 PLN,
III miejsce: 200 PLN, oraz nagrody rzeczowe o wartości 50 PLN,
W kategorii „Grafika”, Organizator przewiduje następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: nagrody rzeczowe o wartości ponad 300 PLN
II miejsce: rzeczowe o wartości ponad 200 PLN
III miejsce: rzeczowe o wartości 50 PLN
Organizator przewiduje także możliwość wyróżnienia wybranych prac, na wniosek złożony przez większość członków Jury.
Dla autorów prac wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe.
Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną.
Zwycięskie oraz wyróżnione prace konkursowe, po wcześniejszej korekcie oraz autoryzacji, zostaną opublikowane w zbiorze prac konkursowych.
Czas i miejsce rozdania nagród zostaną ogłoszone nie później, niż miesiąc po rozstrzygnięciu Konkursu.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, na stronach organizatorów do 30.09.2009r.

VI NAGRODY SPECJALNE

Nagroda specjalna ufundowana przez Stefana Dardę (www.stefandarda.pl)
Nagrodą jest cykl "Mroczna Wieża" Stephena Kinga (7 tomów).
Nagroda zostanie przyznana przez Stefana Dardę dla jednej z prac zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu
Przyznanie Nagrody Specjalnej nastąpi niezależnie od werdyktu Komisji Konkursowej.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe uczestników, pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu, nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Wysłanie pracy na Konkurs, jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu w zgromadzone dane, a także możliwość ich poprawiania.blog comments powered by Disqus