II Ogólnopolski konkurs literacki Koła Edytorów KUL na krótką prozę


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 28 lutego 2011

Regulamin konkursu prozatorskiego KE KUL
 
Tematyka prac powinna być związana z jedną z trzech kategorii ustalonych przez organizatorów:
1) literatura fantasy i science fiction,
2) literatura kryminalna i polityczna,
3) literatura psychologiczna i obyczajowa.

* * *

Organizatorem konkursu jest Koło Edytorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Celem konkursu jest propagowanie młodej literatury oraz odkrywanie i wspieranie osobowości literackich.
Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy, niezależnie od wieku czy dorobku twórczego.
 
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą  być autorzy oraz debiutanci niezależnie od wieku i dorobku twórczego oraz bez względu na narodowość i wykształcenie.
2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom jednego tekstu prozatorskiego (opowiadanie, fragment powieści) kwalifikującego się do jednej z kategorii tematycznych o objętości do 10 stron formatu A4 (1 800 znaków na stronie).
3. Utwory prozatorskie nie mogą być wcześniej publikowane (w prasie, Internecie czy drukach zwartych) ani nagradzane w innych konkursach.
4.  Do konkursu przyjmowane są jedynie teksty polskojęzyczne.
 
Warunki dyskwalifikacji
Zdyskwalifikowane zostaną prace, które:
1. Nadesłano po terminie 28.02.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Nie mają godła w zaklejonej kopercie (np. dane autora na luźnej kartce); pozytywnie zakwalifikowane zostają natomiast prace bez tytułu oraz zgłoszenia, w których tytuł jest jednocześnie godłem.
3. Nie są pisane prozą (poezja, dramat).
4. Nadesłano w mniej niż 3 egzemplarzach.
5. Nie kwalifikują się do jednej z trzech kategorii tematycznych.
6. Na których nie zaznaczono numeru kategorii tematycznej.
7. Przekraczają określoną objętość (liczą więcej niż 10 stron A4 bądź posiadają objętość powyżej 1 800 znaków na stronie).
 
Zgłoszenie do konkursu:
1. Tekst prozatorski należy nadesłać w trzech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis) opatrzonych słownym godłem (nick, pseudonim) oraz numerem od 1 do 3 – w zależności od wybranej tematyki: 1 – lit. fantasy i science fiction, 2 – lit. kryminalna i polityczna, 3 – lit. psychologiczna i obyczajowa.
2. Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i włożyć do koperty zawierającej tekst prozatorski.
3. Prace należy wysyłać na adres:  Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin. Przesyłka powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs prozatorski KE KUL”.
4. Prac nie należy przesyłać drogą e-mailową, na dyskietce lub innym nośniku.
5. Termin nadsyłania tekstów mija z dniem 28 lutego 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2011 roku.
6. O miejscu i dacie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu zostaną powiadomieni tylko laureaci drogą listowną bądź telefoniczną, a informacje o wynikach zostaną podane do wiadomości publicznej.
 
Nagrody
1. Jury ocenia wyłącznie walory artystyczne nadesłanych prac, w szczególności ich artystyczną dojrzałość i spójność.
2. Jury przyzna jedną  nagrodę główną, a także jedno wyróżnienie w każdej z trzech kategorii tematycznych.
3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody.
4. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany werdyktu w przypadku ujawnienia naruszenia regulaminu.
5. Nagrodę należy odebrać osobiście, w przeciwnym razie zostanie ona przekazana na rzecz uczelni.
 
Dodatkowe informacje
1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
2. O wynikach zostaną powiadomieni osobiście jedynie laureaci konkursu.
3. Zdobywcy pierwszych miejsc oraz wyróżnieni uczestnicy są zapraszani na uroczystość wręczenia nagród.
4. Organizatorzy nie zapewniają zwycięzcom i wyróżnionym zwrotów kosztów noclegu oraz podróży na uroczystość wręczenia nagród.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jednorazowej nieodpłatnej publikacji opowiadań nagrodzonych i wyróżnionych.
6. Autorzy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych (wyłącznie w celu przygotowania publikacji i ogłoszenia wyników).
 
Terminy
Termin nadsyłania prac – 28 lutego 2011 r.
Zakończenie recenzji studenckiej – kwiecień 2011 r.
Zakończenie recenzji profesorskiej – maj 2011 r.
Rozdanie nagród – czerwiec 2011 r.blog comments powered by Disqus