IV Ogólnopolski Konkurs Literacki "Horyzonty Wyobraźni"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 1 kwietnia 2012 do 31 lipca 2012

Regulamin konkursu fantastyczno-kryminalnego „Horyzonty Wyobraźni”

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Horyzonty Wyobraźni” (zwanego dalej KONKURSEM) jest dwumiesięcznik Qfant – zwany dalej ORGANIZATOREM.
AUTOREM nazywa się osobę lub grupę osób, która stworzyła lub współtworzyła pracę konkursową.
Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2012 r. i trwa do 31 lipca 2012 r.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w podanym powyżej terminie prześle tekst własnego autorstwa, spełniający warunki Konkursu, za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie Konkursu (www.horyzonty-wyobrazni.pl).
W  Konkursie może wziąć udział każdy autor, niezależnie od  dotychczasowego dorobku literackiego, publikacji prasowych i  książkowych, przynależności do związków i stowarzyszeń czy kraju zamieszkania.
W  Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy oraz osoby z nimi spokrewnione.
Dopuszczalny format pliku z tekstem to: *.doc, *.docx, *.rtf.
Nadesłana praca nie może brać jednocześnie udziału w innych konkursach ani być wcześniej publikowana w mediach papierowych lub elektronicznych, a także na blogach, portalach i stronach internetowych.
Autor może nadesłać do trzech prac, stanowiących od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie; prace nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w  Konkursie spowoduje dyskwalifikację pracy na każdym etapie Konkursu i utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszego regulaminu po  zakończeniu Konkursu uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do  zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 3. Cel Konkursu i tematyka prac
Celem Konkursu jest propagowanie literatury fantastycznej i kryminalnej przez nagradzanie jej autorów oraz promocję zwycięskich tekstów.
Temat Konkursu został ustalony przez Organizatora i brzmi: „Piórem można wygrać wojnę„.
Tematyka prac z gatunków szeroko pojętej fantastyki, horroru i kryminału musi bezpośrednio nawiązywać do tematu Konkursu.

§ 4. Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 31 lipca 2012 r. wypełnić oraz wysłać drogą elektroniczną formularz dostępny na stronie Konkursu (www.horyzonty-wyobrazni.pl).
2. Zgłoszenie pracy powinno obejmować:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy,
b) załącznik z pracą konkursową spełniającą następujące warunki:
format *.doc, *.docx, *.rtf,
objętość tekstu do 72 000 znaków (ok. 40 stron maszynopisu znormalizowanego),
czcionka: Arial, Times New Roman, Calibri, rozmiar 12.
3.Praca nie powinna zawierać żadnych pozwalających na identyfikację autora danych w postaci nagłówka, stopki, danych autora w pliku itp. Wymagane dane osobowe należy umieścić tylko w formularzu zgłoszeniowym.
4.  Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.
5.  Praca konkursowa powinna być napisana w języku polskim z poszanowaniem reguł języka.

§ 5. Kwalifikacja prac i nagrody
1. Kwalifikacja prac konkursowych odbywa się w dwóch etapach:
Etap I – kwalifikacja wstępna, prowadzona przez zespół recenzencki,
Etap II – kwalifikacja finałowa, prowadzona przez Komisję Konkursową.
2. Skład osobowy zespołu recenzenckiego ustala Organizator.
3. Kwalifikację finałową prowadzi Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:
Przewodniczący: Andrzej Pilipiuk
Członkowie: Jacek Skowroński, Kazimierz Kyrcz Jr., Piotr Dresler, Magdalena Zimniak, Stefan Darda.
4. Szczegółowy terminarz dostępny jest na stronie Konkursu w zakładce „Terminarz” (www.horyzonty-wyobrazni.pl/terminarz).
5. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi nie później niż miesiąc po zakończeniu Etapu II na uroczystej Gali w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. O miejscu i godzinie spotkania finaliści zostaną poinformowani drogą mailową.
6. W  konkursie przewidziano następujące nagrody:
I  miejsce: pula nagród o wartości około 1500 zł
II miejsce: pula nagród o wartości około 750 zł
III miejsce: pula nagród o wartości około 500 zł
Nagroda specjalna Piotra Dreslera
Nagroda specjalna portalu WeryfikatoriuM
Pamiątkowe statuetki dla podium
Czytnik Kindla od Organizatora
7. Nagrody przewidziane w ust. 6 zostaną przyznane w przypadku wyróżnienia wystarczającej ilości tekstów o odpowiednim poziomie literackim.
8. Organizator nie zapewnia pisemnych ani ustnych recenzji prac, które nie zostały nagrodzone w Konkursie oraz nie podaje punktacji zdobytej przez tekst na żadnym z etapów Konkursu.

§ 6. Odbiór nagród
Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór na Gali finałowej przez uczestnika Konkursu, którego praca została nagrodzona, bądź osobę przez niego upoważnioną.
W  przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z  otrzymaniem nagród uczestnicy zobowiązani będą do jego pokrycia we własnym zakresie, na co przystępując do Konkursu wyrażają zgodę.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne
Decyzja Jury w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ze strony Autorów.

§ 8. Polityka prywatności
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i  nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora.
Organizator gwarantuje Autorowi możliwość wglądu w zgromadzone dane oraz ich modyfikację.

§ 9. Postanowienia końcowe
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Konkursu www.horyzonty-wyobrazni.pl.
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres konkurs@horyzonty-wyobrazni.com lub na oficjalne forum Konkursu www.qfant.pl/forum.
Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu, odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny, innego niż ujęty w regulaminie podziału nagród i nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac.
W  sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu kwestie rozstrzyga Organizator.blog comments powered by Disqus