IV edycja konkursu Komediopisanie


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 31 grudnia 2011

Regulamin IV edycji konkursu „Komediopisanie”:

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto ukończył osiemnaście lat.

2. Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu dramatycznego o charakterze komediowym. Utwór zgłoszony na konkurs nie może być adaptacją, lecz oryginalnym dziełem autora, jak również nie może być wcześniej publikowany lub wystawiany.

3. Prace sygnowane godłem (złożoną z dowolnych liter nazwą, nie będącą formą graficzną) należy nadsyłać jako warunek konieczny w formie wydruku komputerowego (3 egzemplarze, format A4) oraz zapisu elektronicznego (wyłącznie dokument Word na płycie CD). Prosimy o dołączenie w osobnej kopercie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, e-mail) i krótkiej noty biograficznej (wykształcenie, zawód, osiągnięcia, itp.) na adres: Teatr Powszechny, 91-069 Łódź, ul. Legionów 21, z dopiskiem KOMEDIOPISANIE. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odrzucenie pracy.

4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 grudnia 2011. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca maja 2012 roku.

5. Oceny nadsyłanych prac dokonuje jury powołane przez organizatorów konkursu. Pula nagród do rozdysponowania wynosi sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych, w tym Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości dwudziestu pięciu tysięcy złotych. Podział nagród leży w gestii jury. Przewidywane jest specjalne wyróżnienie dla utworu mówiącego o Łodzi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji tekstów utworów nadesłanych w celu promocji konkursu bez honorarium dla autora, oraz prawo do prapremiery i dalszej eksploatacji spektaklu teatralnego opartego na nagrodzonych tekstach, bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

7. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu.blog comments powered by Disqus