Międzynarodowy Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 1 września 2009 do 31 marca 2010

Tarnowskie Muzeum Okręgowe organizuje kolejną edycję MIĘDZYNARODOWYEGO KONKURSU POEZJI ROMSKIEJ IM. PAPUSZY, "O ZŁOTE PIÓRO PAPUSZY"

Konkurs realizowany dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  W ramach realizacji "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

ORGANIZATOR KONKURSU: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
PARTNERZY: Centrum Kultury Romów w Tarnowie, Romani Baxt Warszawa - Tirana - Paryż, Romani Vodi - Słowacja, INALCO - Institut National des Languages et Civilisations Orientales

IDEA KONKURSU:
- Upamiętnienie setnej rocznicy urodzin romskiej poetki Bronisławy Wajs - Papuszy
- Popularyzacja twórczości poetyckiej osób pochodzących ze środowiska romskiego jak również młodych poetów, miłośników kultury i tradycji romskiej,
- Propagowanie tradycji, kultury i historii romskiej,
- Wykreowanie twórczych jednostek wśród uzdolnionej literacko młodzieży,
- Integracja kulturowa oraz stworzenie możliwość zapoznania się z dorobkiem kulturowym Romów, możliwość kontaktu uczestników różnych społeczności, wzajemne przenikanie dwóch kultur, postaw i wartości,

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób dorosłych, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski i z zagranicy.

2. Tematyką konkursową są inspiracje kulturą, tradycją i historią Romów. Przewiduje się  dwie kategorie konkursowe:
   - Wiersze w języku romskim
   - Wiersze w języku polskim

3. Uczestnicy konkursu nadsyłają maksymalnie trzy utwory w wybranej przez siebie kategorii, z których każdy powinien być opatrzony godłem (pseudonim autorski a nie znak graficzny). Wiersze w formacie  A4, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu należy nadsyłać w trzech egzemplarzach na adres:
MUZEUM ETNOGRAFICZNE W TARNOWIE
33-100 TARNÓW
UL.KRAKOWSKA 10
z dopiskiem: KONKURS POEZJI ROMSKIEJ

4. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeń i umieszcza ją w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem, którą dołącza do nadesłanych wierszy.

5. Na nadesłanie prac organizatorzy czekają od 1 września 2009 r. do 31 marca 2010 r.

6. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzane w konkursach. Nie będą również oceniane utwory, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy w tomiku pokonkursowym oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych.

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

9. Prace nadesłane po upływie wyznaczonego terminu , przesłane za pośrednictwem poczty  elektronicznej oraz nie spełniające wymogów technicznych, nie będą brane pod uwagę w ocenie.

10. Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i wyłoni laureatów . Ocena jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2010 roku, podczas zamknięcia sezonu cygańskiego w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. O dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
Patrycja Wietrzyk (koordynator projektu)
MUZEUM ETNOGRAFICZNE W TARNOWIE
33-1OO TARNÓW
UL.KRAKOWSKA 10
TEL: 014-622-06-25
etnografia@muzeum.tarnow.pl

Do pobrania:
Karta zgłoszenia: (plik doc) (plik pdf)
Regulamin konkursu: (plik doc) (plik pdf)blog comments powered by Disqus