Konkurs na opowiadanie erotyczne


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 23 listopada 2009 do 28 lutego 2010

Wydawnictwo Replika ogłasza konkurs na opowiadanie erotyczne pisane przez kobiety dla kobiet.
Wyróżnione opowiadania znajdą się w antologii opowiadań erotycznych.

Tematyka prac musi dotyczyć erotyki i miłości zmysłowej, eksponować kobiece spojrzenie na seks i dotyczyć kobiecych przeżyć i emocji.

Konkursowe prace (nieprzekraczające 60 tys.znaków znormalizowanego tekstu, liczonych ze spacjami) można przesyłać do 28.02.2010 roku na adres Wydawnictwa Replika - ul. Gerberowa 39, 60-175 Poznań z dopiskiem "Konkurs literacki".
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE EROTYCZNE

§ 1

Organizator i czas trwania
1 Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Replika, z siedzibą w Zakrzewie, ul. Wierzbowa 8, 62-070 Dopiewo, zwane dalej "Organizatorem”.
2. Konkurs rozpoczyna się 23 listopada 2009 r. i trwać będzie do 28 lutego 2010 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 kwietnia 2010 r.

§ 2

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem, zamiennie Autorem) może być każda pełnoletnia kobieta, posiadająca obywatelstwo polskie, która do 28 lutego 2010 r. prześle na adres : Wydawnictwo REPLIKA, ul. Gerberowa 39, 60-175 Poznań z dopiskiem "Konkurs Literacki", opowiadanie swojego autorstwa, napisane w języku polskim, o tematyce spełniającej warunki Konkursu (dalej zwane "Utworem").
2. Utwór nadesłany na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utworem konkursowym nie może być tekst, który częściowo lub w całości był publikowany w którymkolwiek z mediów lub został zgłoszony do innego konkursu.
3. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.

§ 3

Tematyka prac
1. Tematyka prac musi dotyczyć erotyki i miłości zmysłowej.
3. Formą dopuszczającą Utwór do Konkursu jest opowiadanie.

§ 4

Zasady Konkursu
1.Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 28 lutego 2010 r. swój Utwór (decyduje data stempla pocztowego) w postaci wydruku oraz dołączyć Utwór na nośniku elektronicznym, w stanie identycznym z wydrukiem, na adres Wydawnictwo Replika, ul. Gerberowa 39, 60-175 Poznań. 2.Objętość Utworu nie powinna przekraczać 60.000 znaków, liczonych razem ze spacjami.
3.Konkurs jest anonimowy. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron. Powinien zawierać jedynie godło Autora. W osobnej, zamkniętej kopercie należy dołączyć do Utworu kartkę z danymi Autora i godłem (tym samym, co na maszynopisie). Dane Autora powinny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy i adres e-mail.
4.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 5 kwietnia 2010 r. poprzez zamieszczenie na stronie www Organizatora Konkursu (www.replika.eu) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Utworów oraz godła ich Autorów.
5.Nagrodą w konkursie jest publikacja Utworu w przygotowywanej przez Wydawnictwo Replika antologii.
6.Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie majątkowych praw autorskich do Utworu Wydawnictwu Replika.
7.Organizator ma prawo do nieprzyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród lub ich innego rozdziału.
8.Organizator nie zwraca nadesłanych prac ani nie odpowiada za zagubienie maszynopisu.
9.Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie prac, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w Konkursie.
10.Utwory, które nie zostały nagrodzone, mają również szansę na publikacje. W takim przypadku Organizator może skontaktować się z Autorem Utworu najpóźniej w ciągu 1 roku od zakończenia Konkursu.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne
1.Decyzja jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

§ 6

Postanowienia końcowe
1.Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.replika.eu.
2.Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora jest Mateusz Bandurski, tel.: 61 868 25 37
3.Przesyłając Utwór na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
4.W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.blog comments powered by Disqus