XIV Ogólnopolski i XXVIII Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "LIPA 2010"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 30 czerwca 2010

XIV Ogólnopolski i XXVIII Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "LIPA 2010"
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielsko-Biała

organizowanego przy wsparciu finansowym:
Urzędu Miasta w Bielsku-Białej
i Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej.

Założenia regulaminowe:

1.Celem Przeglądu jest:

przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich  poprzez udział w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów,
zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
wykazanie zasady równych szans (uczestnicy z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich).

2.Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

3.Tematyka i rodzaj literacki utworów – dowolne. Ilość prac ograniczona do 6 tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do  6 stron znormalizowanego maszynopisu (około 10 800 znaków).

4.Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze lub na maszynie do pisania). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.
Prosimy o czytelne wypełnianie załączonej karty.

5.Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 30 czerwca 2010 r.

6.Prace należy przesłać pod adresem:
Spółdzielcze Centrum Kultury "Best" przy Spółdzielni  Mieszkaniowej "Złote Łany";
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Jutrzenki 22
z dopiskiem Lipa 2010.

7.Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom  równorzędne nagrody regulaminowe. Jurorzy nie przyznają autorom poszczególnych miejsc (1, 2, 3 itd.), ale wybierają po jednym utworze stu najlepszych autorów do katalogu.

8.Finał Przeglądu, obejmujący ogłoszenie wyników, wręczenie nagród połączony jest z prezentacją przez autorów nagrodzonych tekstów jak i warsztatami literackimi oraz koncertem poezji śpiewanej.

9.Laureaci zostaną powiadomieni listownie o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.

9.Finał planowany jest na 22 X 2010 r. Organizator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

10.Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

11.Szczegółowych informacji udzielają organizator
(p. Irena Edelman) pod numerem bezpośrednim 033 499 08 33 lub 033 499 08 13 od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 17.00 Regulamin i karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl


blog comments powered by Disqus