Littera Scripta


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 20 września 2011 do 30 listopada 2011

Regulamin Konkursu Literackiego „Littera Scripta”:

§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu

Organizatorem I Edycji Konkursu Literackiego „Littera Scripta” (zwanego dalej “Konkursem”) jest Forum Literackie Inkaustus zwane dalej „Organizatorem”.
Konkurs rozpoczyna się 20 września 2011 r. i trwa do 15 grudnia 2011 r.
 
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która do 30 listopada 2011 r. prześle prozatorski tekst literacki własnego autorstwa (dalej zwany “Opowiadaniem”), spełniający warunki Konkursu, za pomocą specjalnego formularza, który można znaleźć na stronie Konkursu (www.litterascripta.pl).
Wymagany format pliku z tekstem to: .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf.
Uczestnikiem Konkursu nie może być członek organu zarządzającego Konkursem.
Każdy Autor może nadesłać tylko jeden utwór, który musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów.
Wraz z Opowiadaniem konkursowym należy przesłać dane kontaktowe autora konkursowego tekstu – imię i nazwisko, adres oraz e-mail, za pomocą których Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikiem. Prace nadesłane bez w/w danych nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.
Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszego regulaminu, uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 3 Cel Konkursu i tematyka prac

Celem Konkursu jest promowanie utalentowanych polskich debiutantów oraz propagowanie idei czytelnictwa poprzez publikację wyróżnionych tekstów konkursowych w kwartalniku literackim ViaAppia oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
Temat konkursu został ustalony w brzmieniu: „Jestem bogiem”.
Tematyka prac musi dotyczyć szeroko pojętej interpretacji tematu konkursu.
Tekst literacki, dopuszczony do udziału w Konkursie, musi mieć formę opowiadania.

§ 4 Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 30 listopada 2011 r. tekst mający formę opowiadania w postaci elektronicznej za pomocą formularza, dostępnego na stronie Konkursu (www.litterascripta.pl).
Objętość tekstu nie może przekraczać 30 stron maszynopisu (1800 znaków na stronie czcionką rozmiaru 12 przy podwójnej interlinii - maksymalnie 55 tysięcy znaków).
Nadesłane Opowiadania nie będą odsyłane do autorów.
W Konkursie wezmą udział Opowiadania napisane w języku polskim.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora Konkursu (http://www.inkaustus.pl).
 W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
Nagrody książkowe;
Nagranie audiobooka dla zwycięskiego tekstu;
Publikacja w kwartalniku kulturalnym ViaAppia;
Rzeźbiona szkatułka z drewna;
Pakiet antywirusowy Kaspersky Internet Security.

Nagrody, przewidziane w ust. 6, zostaną przyznane w przypadku wyróżnienia wystarczającej ilości tekstów o odpowiednim poziomie literackim.
Jury zastrzega sobie prawo do pełnej dowolności w zakresie przyznawania nagród.
Organizatorzy nie zapewniają pisemnych ani ustnych recenzji  prac, które nie zostały nagrodzone w Konkursie.
Organizator Konkursu ma prawo do modyfikacji treści zwycięskich tekstów w celu ich późniejszej publikacji w kwartalniku kulturalnym ViaAppia.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

Decyzja Jury oraz pisarzy w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ze strony Autorów.

§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (www.inkaustus.pl) oraz na stronie internetowej Konkursu (www.litterascripta.pl).
Kontakt elektroniczny możliwy jest na następujący e-mail: kontakt@litterascripta.pl
Przesyłając Opowiadanie na Konkurs, Uczestnik potwierdza, iż wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo do wglądu i modyfikowania ich.
W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.blog comments powered by Disqus