Międzywojewódzki Konkurs Poetycki Moja Szuflada 2010


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 31 lipca 2010

Wieruszowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej „Nadwrażliwi” przy współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną i Powiatową Biblioteką Powiatową oraz przy wsparciu Starostwa Powiatowego ogłaszają V edycję Międzywojewódzkiego Konkurs Poetyckiego „Moja szuflada”

Cele konkursu to:

  • pobudzenie wrażliwości poetyckiej,
  • łowienie talentów,
  • promocja wartościowej twórczości.


Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich poetów mieszkających w województwach: łódzkim, wielkopolskim, śląskim i opolskim.
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
a) I - dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat,
b) II - młodzież w wieku 16-20 lat,
c) III - osoby powyżej 20 lat.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie (lub czytelnym rękopisie) zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy - różnych lub tworzących całość. Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
4. W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane.
5. Każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym (pseudonim). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, ewentualnie e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.
6. Organizatorzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy.
7. Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres:
Wieruszowski Dom Kultury
ul. Rynek 8/9
98-400 Wieruszów

8. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Terminy:
1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 lipca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas jesiennej biesiady poetycko-muzycznej.
3. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizator powiadomi tylko laureatów (listownie, mailem lub telefonicznie). Protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie WWW organizatora po rozstrzygnięciu konkursu.
4. Organizator nie zwraca kosztów podróży i noclegów laureatów.

Nagrody:
1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
3. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.
4. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie dokumentującym plon konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. (062) 7841080 lub mailowo: wdkwieruszow@o2.pl.blog comments powered by Disqus