Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne "Pigmalion Fantastyki" - edycja druga


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 5 lipca 2010 do 20 września 2010

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Opowiadanie Fantastyczne

I. USTALENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie i Chrzanowski Klub Fantastyki GALATEA.
2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości fantastycznej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom.
3. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne.
4. Organizator zastrzega sobie prawa do:
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwa od 05 lipca do 20 września 2010 r.
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych - kat. I do 17 lat, kat. II od 18 lat.
1. 3. Do konkursu przyjmowane są prace:
a) dotyczące zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką - fantasy i science fiction, z własnym oryginalnym światem przedstawionym,
b) pisane prozą,
c) przesyłka musi mieć określoną formę: plik w formacie Word, rtf lub txt na płycie CD/DVD i wydruk o wymiarach do 5 stron A4 w trzech egzemplarzach (Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami - standardowe (1). Liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 2 500).
d) napisane w języku polskim,
e) dotąd niepublikowane
4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.
5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III. WYSYŁANIE PRAC

1. Przesyłka musi być oznaczona godłem (wybranym słowem) i kategorią (kat.I do 17 lat, kat. II od 18 lat), w której startuje praca. Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer telefonu kontaktowego) muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego. Prosimy zatem nie dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek miejscu na egzemplarzu opowiadania.
2. Prace prosimy przesyłać na ręce Pani Sekretarz Anety Leśniakiewicz, na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem II OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA OPOWIADANIE FANTASTYCZNE.
3. Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie w prasie i na oficjalnej stronie internetowej MOKSiR.
4. Termin nadsyłania prac mija z dniem 20 września 2010 r., nie decyduje data stempla pocztowego

IV. SEKRETARZ KONKURSU

1. Sekretarzem konkursu jest pani Aneta Leśniakiewicz.
2. Sekretarz konkursu przyjmuje nadesłane prace.
3. Sekretarz konkursu rozsyła prace członkom kapituły, dokładając przy tym wszelkich starań, aby do czasu ich ocenienia autorzy pozostali jurorom nieznani.
4. Sekretarz nie należy do Kapituły oceniającej prace.

V. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD KAPITUŁY

1. Prace oceniane są przez członków Kapituły w składzie: Jakub Ćwiek, Anna Kańtoch, Michał Cholewa.
2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i zgodność z tematyką, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
3. Proces oceniania prac jest tajny.
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas II Chrzanowskich Dni Fantastyki w MOKSiR Chrzanów. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

VI. NAGRODY

1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii:
a) za I MIEJSCE: 200 zł i nagrody rzeczowe,
b) za II MIEJSCE: 150 zł i nagrody rzeczowe,
c) za III MIEJSCE: 100 zł i nagrody rzeczowe.
2. Organizator przewiduje możliwość wyróżnienia wybranych prac na wniosek złożony przez większą część Kapituły. Autorom wyróżnionych prac przysługują nagrody rzeczowe.
3. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową
i telefoniczną.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.blog comments powered by Disqus