I Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 30 września 2011

Regulamin

1. Organizatorami I Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej są Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.
2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Radomsko.
3. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej oraz postaci radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953-2005).
4. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie fantasy.
5. Prace konkursowe – opowiadania fantasy o długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu, napisane w języku polskim – należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 p. i przesyłać do 30 września 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko
z dopiskiem na kopercie: „Kwiatkowska”
6. Nadesłane opowiadania nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.
7. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail.
8. Konkursowe opowiadanie podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie listopada 2011 r. podczas edycji regionalnej V Festiwalu Puls Literatury w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.
10. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.
11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.
13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
15. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.blog comments powered by Disqus