Konkurs Literacki "Ostatni dzień pary"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 5 lutego 2013 do 16 maja 2013

KONKURS LITERACKI "OSTATNI DZIEŃ PARY"

Organizatorzy tegorocznego Krakonu zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie w klimatach Steampunk i Postapo.

Zwycięskie teksty zostaną włączone do antologii "Ostatni dzień pary”, której premiera będzie miała miejsce na konwencie Krakon 2013, zaś ich autorzy dostaną prócz tego nagrody książkowe, pieniężne i darmowe wejściówki na całe 4 dni konwentowej zabawy!

Wyboru zwycięskich prac dokona Jury w składzie: Romuald Pawlak, Anna Kańtoch, Krzysztof Piskorski, Michał Stonawski.

REGULAMIN KONKURSU:

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Ostatni dzień pary” (zwanego dalej KONKURSEM) jest Fundacja Kultur Alternatywnych „R-Squad” – zwana dalej ORGANIZATOREM.
AUTOREM nazywa się osobę lub grupę osób, która stworzyła lub współtworzyła pracę konkursową.
Konkurs rozpoczyna się 5 lutego 2013 i trwa do 16 maja 2013.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w podanym powyżej terminie prześle tekst własnego autorstwa, spełniający warunki Konkursu, na adres e-mail: krakon2013.konkurs@gmail.c
om
Konkurs przeznaczony jest dla debiutantów, bez większego dorobku literackiego. Obowiązuje zasada ”jednej książki” prosimy więc Autorów którzy wydali na papierze jedną lub więcej książkę (powieść, zbiór opowiadań ) o nie nadesłanie prac, nie będą one oceniane.
W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy oraz osoby z nimi spokrewnione.
Dopuszczalny format pliku z tekstem to: *.doc, *.docx, *.rtf.
Nadesłana praca nie może brać jednocześnie udziału w innych konkursach ani być wcześniej publikowana w mediach papierowych lub elektronicznych, a także na blogach, portalach i stronach internetowych.
Autor może nadesłać do dwóch prac, stanowiących od początku do końca twórczość osoby biorącej udział w Konkursie; prace nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie spowoduje dyskwalifikację pracy i utratę prawa do publikacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszego regulaminu po zakończeniu Konkursu uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do poniesienia kosztów wydania drugiego antologii konkursowej, zaś jego praca zostanie z niej usunięta.

§ 3. Cel Konkursu i tematyka prac
Celem Konkursu jest propagowanie literatury postapo i steampunk przez promocję zwycięskich tekstów.
Tematyka prac z gatunków apokalipsy i steampunk’u musi miejscem nawiązywać do miasta Krakowa.

§ 4. Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 16 maja 2013r. wysłać pracę konkursową na adres e-mail krakon2013.konkurs@gmail.c
om
2. Zgłoszenie pracy powinno obejmować załącznik z pracą konkursową spełniającą następujące warunki:
format *.doc, *.docx, *.rtf,
objętość tekstu do 10 000 znaków ze spacjami,
czcionka: Arial, Times New Roman, Calibri, rozmiar 12.
3.Praca powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację autora w postaci nagłówka/ stopki/ danych autora w pliku itp. Wymagane dane osobowe należy umieścić w wiadomości e-mail oraz w załączonym pliku
4. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.
5. Praca konkursowa powinna być napisana w języku polskim z poszanowaniem reguł języka.

§ 5. Kwalifikacja prac i nagrody
1. Kwalifikacja prac konkursowych odbywa się od terminu zakończenia konkursu, do 15 czerwca 2013.
2. Skład osobowy Jury ustala Organizator.
3. Kwalifikację prowadzi Jury, w skład której wchodzą:
Przewodniczący: Romuald Pawlak
Członkowie: Anna Kańtoch, Krzysztof Piskorski, Michał Stonawski .
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 16 czerwca 2013r. na stronie internetowej organizatora.
5. Wszystkie nagrodzone prace zostaną wydane w konkursowej antologii „Ostatni dzień pary”
6. Organizator nie zapewnia pisemnych ani ustnych recenzji prac, które nie zostały nagrodzone w Konkursie oraz nie podaje punktacji zdobytej przez tekst.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
Decyzja Jury w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ze strony Autorów.

§ 7. Polityka prywatności
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora.
Organizator gwarantuje Autorowi możliwość wglądu w zgromadzone dane oraz ich modyfikację.

§ 8. Postanowienia końcowe
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail krakon2013.konkurs@gmail.c
om.
Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu, odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny, innego niż ujęty w regulaminie podziału nagród i nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu kwestie rozstrzyga Organizator.

———
1. Zgodnie z regulaminem doszło do jego zmiany. Dopisana została : Obowiązuje zasada ”jednej książki” prosimy więc Autorów którzy wydali na papierze jedną lub więcej książkę (powieść, zbiór opowiadań ) o nie nadesłanie prac, nie będą one oceniane.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na Facebookowym wydarzeniu pod adresem Ostatni dzień pary.

 

 

 

 

 

 

 

 blog comments powered by Disqus