Ogólnopolski konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne i szkic postaci fantastycznych "Pigmalion fantastyki"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 20 czerwca 2009 do 15 września 2009

MOKSiR i Chrzanowski Klub Fantastyki GALATEA ogłasza Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne. Prace zostaną oceniane w dwóch kategoriach - opowiadanie fantasy i science - fiction. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 września - decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Opowiadanie Fantastyczne

I. USTALENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie i Chrzanowski Klub Fantastyki GALATEA.
 2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości fantastycznej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom.
 3. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne (szczegóły w: VI. NAGRODY).
 4. Organizator zastrzega sobie prawa do:
  • a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
  • b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  • c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
  • d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 20 czerwca 2009 do 15 września 2009 r.
 2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach - opowiadanie fantasy i opowiadanie science-fiction.
 3. Do konkursu przyjmowane są prace:
  • a) dotyczące zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką - fantasy i science fiction,
  • b) pisane prozą,
  • c) przesyłka musi mieć określoną formę: plik w formacie Word, rtf lub txt na płycie CD/DVD i wydruk o wymiarach do 5 stron A4. (Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami - standardowe (1). Liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 2 500).
  • d) napisane w języku polskim,
  • e) dotąd niepublikowane.
  • 4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie w danej kategorii.
  • 5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III. WYSYŁANIE PRAC

 1. Przesyłka musi być oznaczona godłem (wybranym słowem) i kategorią (fantasy lub science - fiction), w której startuje praca. Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer telefonu kontaktowego) muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego. Prosimy zatem nie dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek miejscu na egzemplarzu opowiadania.
 2. Prace prosimy przesyłać na ręce Pani Sekretarz Anety Leśniakiewicz, na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA OPOWIADANIE FANTASTYCZNE.
 3. Do opowiadania proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie w prasie i na oficjalnej stronie internetowej MOKSiR.
 4. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 września 2009 r., decyduje data stempla pocztowego.

IV. SEKRETARZ KONKURSU

 1. Sekretarz konkursu został powołany przez Organizatora konkursu. Zgoda na pełnienie tej funkcji jest równoznaczna z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu, zobowiązaniem się do respektowania jego postanowień oraz wypełnienia obowiązków, które nakłada on na Sekretarza.
 2. Sekretarzem konkursu jest pani Aneta Leśniakiewicz.
 3. Sekretarz konkursu przyjmuje nadesłane prace.
 4. Sekretarz konkursu rozsyła prace członkom kapituły, dokładając przy tym wszelkich starań, aby do czasu ich ocenienia autorzy pozostali jurorom nieznani.
 5. Sekretarz nie należy do Kapituły oceniającej prace.

V. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD KAPITUŁY

 1. Prace oceniane są przez członków Kapituły, której skład został ustalony przez Organizatora.
 2. Skład Kapituły - Jakub Ćwiek, Anna Kańtoch, Michał Cholewa.
 3. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i zgodność z tematyką, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
 4. Proces oceniania prac jest tajny.
 5. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 października 2009 r. o godz. 16.00 podczas Chrzanowskich Dni Fantastyki w MOKSiR Chrzanów. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

VI. NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac w obydwu kategoriach.
 2. W każdej kategorii organizator przyznaje następujące nagrody:
  • a) za I MIEJSCE: 200 zł i nagrody rzeczowe,
  • b) za II MIEJSCE: 150 zł i nagrody rzeczowe,
  • c) za III MIEJSCE: 100 zł i nagrody rzeczowe.
 3. Organizator przewiduje moSliwość wyróSnienia wybranych prac na wniosek złożony przez większą część Kapituły. Autorom wyróżnionych prac przysługują nagrody rzeczowe.
 4. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie drogą pocztową i telefoniczną.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA SZKIC POSTACI FANTASTYCZNYCH (20 czerwca - 4 października 2009)

MOKSiR i Chrzanowski Klub Fantastyki GALATEA ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Szkic Ołówkiem lub Piórkiem Postaci Fantastycznych. Prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury. Nagrodzone i najciekawsze prace zostaną pokazane na wystawie towarzyszącej Chrzanowskim Dniom Fantastyki. Termin nadsyłania prac mija z dniem 4 października - decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na Szkic Postaci Fantastycznych.

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz Chrzanowski Klub Fantastyki GALATEA.
 2. Tematyką konkursu są postacie fantastyczne (fantasy oraz science - fiction).
 3. Dopuszczalna forma wykonania to szkic w kolorze czarnym ołówkiem lub piórkiem.
 4. Format pracy - 30 x 40 cm.
 5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zobowiązuje się do pozostawienia nagrodzonej pracy Organizatorowi, który zastrzega sobie prawo do dowolnego nią dysponowania /przedruki, wystawy, plakaty/. Pozostałe prace są do odbioru u organizatora od dnia 04.11.2009 r. do 13.11.2009 r., po upływie tego terminu prace przechodzą na własność Organizatora.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 7. Termin składania prac mija z dniem 4 października 2009 r., decyduje data stempla pocztowego.
 8. Prace będzie oceniało profesjonalne Jury.
 9. Decyzje jury są niepodważalne, co Uczestnik akceptuje biorąc udział w Konkursie.
 10. Prace należy wysyłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY - FANTASTYKA.
 11. Praca musi być oznaczona godłem (słowem). Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer telefonu kontaktowego) muszą się znaleźć w dołączonej do pracy kopercie, równieS oznaczonej tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego. Prosimy zatem nie dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek miejscu na pracy plastycznej.
 12. Dla autorów najlepszych prac Organizator przewiduje nagrody pieniężne i rzeczowe.
 13. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 14. Proces oceniania prac jest tajny.
 15. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 października 2009 r. o godz. 16.00 podczas Chrzanowskich Dni Fantastyki. Wystawę nagrodzonych i najciekawszych prac moSna będzie zwiedzać od dnia 17.10.2009r. do dnia 30.10.2009 r. w Galerii "Na Piętrze" w MOKSiR Chrzanów.


blog comments powered by Disqus