Coperniconowy konkurs literacki "Pióro Metatrona 2016"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 24 lipca 2016 do 17 sierpnia 2016

Copernicon 2016 i Machina Druku zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konkursie na krótką formę literacką w nurcie science-fiction. Nazwa konkursu oraz głównej nagrody nawiązuje do Torunia jako miasta Aniołów, Metatron zaś jako skryba i głos niebios pasuje na jego patrona idealnie.

W roku 2016 obchodzimy 10. rocznicę śmierci Stanisława Lema, wybitnego polskiego pisarza, futurologa i filozofa. W hołdzie dla jego wyjątkowych zasług z zakresu zarówno literatury, jak i nauki, oraz w zgodzie z tegoroczną konwencją Coperniconu, zdecydowaliśmy się na utrzymanie tematyki prac konkursowych w nurcie science-fiction. Przedmiotem prac jest dowolne rozwinięcie cytatu Lema “Gdyby ludzie od jaskiniowej epoki robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach”.

Objętość prac konkursowych nie może przekraczać 3500 znaków ze spacjami. Tekst musi być pisany prozą, jednak może to być zarówno opowiadanie jak i zbiór przemyśleń autora - liczy się jakość i pomysłowość. Ze względu na niewielką objętość prac konkursowych organizatorzy liczą przede wszystkim na kreatywność uczestników i swobodę interpretacji tematu.

Nagrodami w konkursie są statuetki ufundowane przez Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn” oraz Machinę Druku, publikacja nagrodzonych prac w informatorze Coperniconu oraz na stronie www.copernicon.pl oraz waluta konwentowa i darmowe wejściówki na festiwal.

Organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU:

§ 1 Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu Pióro Metatrona jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn”.
2. Patronem honorowym i współorganizatorem konkursu jest drukarnia Machina Druku.
3. Konkurs odbywa się w ramach festiwalu Copernicon 2016 podczas którego odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Tematem przewodnim konkursu jest rozwinięcie cytatu Stanisława Lema “Gdyby ludzie od jaskiniowej epoki robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach”.
2. Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą, nawiązujący treścią do tematu przewodniego.
3. Objętość tekstu konkursowego nie może przekraczać 3500 znaków ze spacjami.
4. Tekst konkursowy musi być pisany prozą.
5. Tekst musi nawiązywać lub zaliczać się do gatunku science-ficion czyli cytując definicję musi “skupiać się na przewidywanych osiągnięciach nauki i techniki oraz ukazującej ich wpływ na życie jednostki lub społeczeństwa”.
6. Konkurs nie ma ograniczenia wiekowego, jednak osoby poniżej 18 roku życia powinny posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna upoważniającą je do wzięcia udziału w 7. konkursie i odbioru potencjalnej nagrody, oraz co wynika z regulaminu Coperniconu – do wzięcia udziału w festiwalu.
8. Wszystkie przesłane prace powinny na początku tekstu zawierać imię i nazwisko autora oraz dane kontaktowe – telefon lub adres e-mail. Informacje te nie wliczają się do łącznej liczby znaków tekstu konkursowego.
9. Jeden autor może nadesłać nieograniczoną ilość prac konkursowych, nagrodzona może zostać tylko jedna z nich.
10. Każda praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Nie może być ona obciążona prawami autorskimi na rzecz osób trzecich lub prawem do publikacji. Praca nie może w żadnej części stanowić plagiatu ani być kopią lub fragmentem innego utworu. Dopuszcza się stosowanie cytatów jednak nie mogą one przekroczyć 10% objętości przesłanej pracy (liczone jako ilosc znaków ze spacjami).
11. Prace konkursowe w formacie .doc lub .rtf należy do dnia 17 sierpnia przesłać na adres konkurs@copernicon.pl w temacie wiadomości wpisując swoje imię i nazwisko i tytuł pracy z dopiskiem “Pióro metatrona”.
12. Prace niezgodne z którymkolwiek elementem niniejszego regulaminu mogą zostać odrzucone na etapie oceny formalnej. Autorzy odrzuconych prac zostaną o tym poinformowani drogą mailową wraz z uzasadnieniem. Autorom odrzuconych prac nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji organizatorów, chyba że jest ona niezgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 3 Ocena prac

1. Pierwszy etap oceny prac konkursowych stanowi ocena formalna pod względem zgodności z tematyką konkursu, objętości oraz zgodności prac z regulaminem.
2. Oceny formalnej dokonuje dwuosobowy zespół
3. Ocena formalna skutkuje nadaniu pracy konkursowej statusu “Zatwierdzona” lub “Nie zatwierdzona”. Prace Zatwierdzone zostają poddane ocenie jakościowej, w celu wyłonienia zwycięzców konkursu.
4. Oceny jakościowej prac dokonuje trzyosobowe jury::
– przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników GIer i Fantastyki “Thorn”
– przedstawiciel drukarni Machina Druku
– niezależny juror
5. Ocena jakościowa dokonywana jest pod względem:
– zgodności z tematem przewodnim konkursu oraz nurtem science-fiction
– poprawności gramatycznej i lotności językowej
– oryginalności, formy przekazu i walorów literackich tekstu
6. Skład osobowy jury organizator zobowiązuje się ogłosić i opublikować swoimi kanałami promocyjnymi nie później niż dnia 01.08.2016 roku.

§ 4 Nagrody

1. Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 3 nagrody główne:
– I miejsce – statuetka Pióra Metatrona, dyplom, wejściówka na festiwal Copernicon 2016 oraz udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu oraz na stronie www.copernicon.pl, 500 waluty konwentowej,
– II miejsce – statuetka szklana, dyplom wejściówka na festiwal Copernicon 2016 oraz udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu oraz na stronie www.copernicon.pl, 300 waluty konwentowej,
– III miejsce – statuetka szklana,dyplom, wejściówka na festiwal Copernicon 2016 oraz udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu oraz na stronie www.copernicon.pl, 150 waluty konwentowej.
2. Spośród pozostałych prac jury może przyznać nieograniczoną liczbę wyróźnień.
3. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplom, wejściówkę na festiwal Copernicon 2016, publikację tekstu na stronie www.copernicon.pl.
4. W zależności od ilości wyróżnień organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji ich również w formie drukowanej w informatorze Coperniconu.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydania wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac jako samodzielną publikację drukowaną lub elektroniczną.

§ 4 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają informację o wygranej nie później niż do dnia 30 sierpnia 2016 roku.
2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie www.copernicon.pl nie później niż do dnia 31 sierpnia 2016 roku.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www.copernicon.pl nie później niż do dnia 5 września 2016 roku.
4. Wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie Festiwalu Copernicon 2016. Godzina i dokładne miejsce gali zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 5 września 2016 roku na stronie www.copernicon.pl.
5. O godzinie i miejscu wręczenia nagród zwyciezcy zostaną poinformowani drogą mailową.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Autorzy prac w momencie zgłoszenia ich do udziału w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji konkursu i poinformowania oraz publikacji zwycięzców, oraz na potrzeby publikacji informacji i komunikatów związanych z konkursem.
2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu festiwalu Copernicon 2016.
3. Wszelkie zastrzeżenia lub pytania dotyczące organizacji konkursu, regulaminu lub nagród zgłaszać można pod adresem mailowym konkurs@copernicon.pl w treści wiadomości wpisując “UWAGI”.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadsyłanych tekstów w informatorze Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2016 oraz na stronie http://www.copernicon.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją w wymienionych powyżej miejscach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zwycięskiego utworu w informatorze Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2016 w przypadkach uzasadnionych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stroniehttp://www.copernicon.pl.blog comments powered by Disqus