II Ogólnopolski Konkurs Literacki "Świetlne pióro 2011"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 1 grudnia 2010 do 8 kwietnia 2011

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Świetlne Pióro" na opowiadanie. Tematyka prac jest dowolna, musi jednak dotyczyć wiązać się z szeroko rozumianą fantastyką. Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiej pracy w miesięczniku "Science Fiction, Fantasy & Horror" oraz 500 złotych. Roczne i półroczne prenumeraty tego pisma oraz bony na książki znajdują się w puli nagród dodatkowych.

Na Wasze prace czekamy do 8 kwietnia 2011 roku. Podsumowanie konkursu odbędzie się 29 maja, podczas białostockiej imprezy Rycerze Okrągłego Spodka.

Więcej informacji i karta zgłoszenia na: www.woak.bialystok.pl

Informacji o konkursie udziela także Dział Promocyjno-Edytorski Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury (tel. 085 732 68 00, promocja@woak.bialystok.pl)

II Ogólnopolski Konkurs Literacki ŚWIETLNE PIÓRO 2011

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie Literackim Świetlne Pióro 2011, zwanym w dalszej części Konkursem.
 2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok.
 3. Termin zgłaszania prac upływa 8 kwietnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

II UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie pracy konkursowej spełniającej warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeden autor ma prawo zgłosić tylko jedną pracę.

III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie - krótki utwór narracyjny pisany prozą. Objętość nadesłanej pracy powinna wynosić maksymalnie 15 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, akapity 2,5.
 2. Nadesłany utwór musi być sporządzoną w języku polskim pracą własną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną.
 3. Tematyka prac jest dowolna, musi jednak dotyczyć zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką.
 4. Pracę należy przysłać drogą pocztową na adres organizatora (z dopiskiem: Konkurs Literacki Świetlne Pióro) w formie wydruku komputerowego wraz z płytą zawierającą elektroniczny zapis pracy (format .doc).
 5. Praca konkursowa winna być opatrzona pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tymże pseudonimem, zawierającą wypełniony i podpisany formularz dotyczący danych autora (do pobrania ze strony: www.woak.bialystok.pl).
 6. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Wysyłając pracę konkursową, Uczestnik przekazuje Organizatorowi zgodę na jej publikację, jednocześnie zrzekając się jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.

IV WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

 1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury powołane przez organizatora Konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 29 maja 2011 r. Wyniki zostaną też opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.woak.bialystok.pl oraz portalu www.e-kultura.pl.
 3. Decyzja Jury jest niepodważalna.

V PULA NAGRÓD

 1. Nagrodą główną jest publikacja w magazynie "Science Fiction Fantasy i Horror" oraz na portalu e-kultura.pl. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 1200 zł oraz roczne prenumeraty miesięcznika "Science Fiction Fantasy i Horror". Wyróżnieni -prenumeraty półroczne oraz bony na książki.
 2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani na żadną inną nagrodę.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie www.woak.bialystok.pl i portalu www.e-kultura.pl.
 2. Organizator zastrzega, iż komisja ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku, gdy żadna z nadesłanych pracy nie spełni wymogów Jury. W przypadku podania przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych osobowych lub adresowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie wręczenia nagrody.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją.
 5. Organizator nie odsyła prac, jednak istnieje możliwość odebrania ich w siedzibie organizatora do 30 dni po ogłoszeniu wyników.

Szczegółowych informacji o Konkursie udziela:

Dział Promocyjno-Edytorski WOAK
tel. 85 732 68 00
promocja@woak.bialystok.plblog comments powered by Disqus