V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Świetlne Pióro” 2014


Czas trwania konkursu: od 21 lipca 2014 do 15 października 2014

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Świetlne Pióro” na opowiadanie fantastyczne. Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiej pracy w Magazynie Kultury Popularnej „Esensja” oraz 500 złotych.

Prace można wysyłać do 15 października 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie Literackim Świetlne Pióro 2014, zwanym w dalszej części Konkursem.
 2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok.
 3. Termin zgłaszania prac upływa 15 października 2014 roku(decyduje data stempla pocztowego).

II UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia, z wyjątkiem osób, które zajęły pierwsze miejsce w ubiegłych edycjach Konkursu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie pracy konkursowej spełniającej warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeden autor ma prawo zgłosić tylko jedną pracę.

III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie – krótki utwór narracyjny pisany prozą. Objętość nadesłanej pracy powinna wynosić maksymalnie 15 stron pisanych czcionką Times New Roman 12, z interlinią 1,5 i marginesami 2,5.
 2. Nadesłany utwór musi być sporządzoną w języku polskim pracą własną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną.
 3. Tematyka prac jest dowolna, musi jednak dotyczyć zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką.
 4. Pracę należy przysłać drogą pocztową na adres organizatora (z dopiskiem: Konkurs Literacki „Świetlne Pióro”) w formie wydruku komputerowego wraz z płytą zawierającą elektroniczny zapis pracy (format .doc lub .odt).
 5. Praca konkursowa winna być opatrzona pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tymże pseudonimem, zawierającą wypełniony i podpisany formularz dotyczący danych autora (do pobrania ze strony: www.woak.bialystok.pl).
 6. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.

IV WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

 1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury powołane przez organizatora Konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie nagród nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2014 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Konkursu www.woak.bialystok.pl/pioro.
 3. Decyzja Jury jest niepodważalna.

V PULA NAGRÓD

 1. Nagrodą główną jest publikacja w Magazynie Kultury Popularnej „Esensja” oraz – za pierwsze trzy miejsca – nagrody pieniężne o łącznej wartości 950 złotych. Wyróżnienia zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.
 2. Wysyłając pracę konkursową, Uczestnik przekazuje Organizatorowi zgodę na jej publikację, jednocześnie zrzekając się jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.

VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie www.woak.bialystok.pl.
 2. Organizator zastrzega, iż komisja ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku, gdy żadna z nadesłanych pracy nie spełni wymogów Jury.

W przypadku podania przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych osobowych lub adresowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie wręczenia nagrody.

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją.
 3. Organizator nie odsyła prac.

 

Szczegółowych informacji o Konkursie udziela:

Dział Promocyjno-Edytorski WOAK

tel. 85 732 68 00

promocja@woak.bialystok.pl

 

Partner:

Magazyn “Esensja” (http://esensja.stopklatka.pl)blog comments powered by Disqus