V edycja Konkursu Literackiego "O Laur Dziewina" 2011


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od do 16 września 2011

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY: - Klub Literacki ZLP O/Zielona Góra w Żarach  - Miejska Biblioteka Publiczna
 - Żarskie Towarzystwo Kultury;    Patronat: Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze

II. CELE KONKURSU   
- odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich,
- inspirowanie twórczości literackiej i popularyzowanie jej rezultatów,
- stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości,
- stworzenie możliwości debiutu wartościowych utworów poprzez druk w wydawnictwie pokonkursowym,
- promowanie Żar i żarskiego środowiska literackiego.

III. WARUNKI KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie będące członkami związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstów literackich w jednej lub obu  kategoriach:
 a) poezja – zestaw trzech do pięciu wierszy;
 b) proza – tekst do 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego.*
Tematyka prac w kategorii głównej dowolna. Nie będą  oceniane przez Jury: esej, satyra, reportaż i fantasy.
3. Kategoria dodatkowa: jeden utwór wierszem lub prozą (do 5 stron*), obejmujący tematykę Ziemi Żarskiej; nadsyłający obowiązkowo deklaruje przystąpienie do tej kategorii wpisując na pracy konkursowej obok godła zwrot „kategoria dodatkowa”.
4. Nadesłane prace nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.
5. Nadsyłać należy prace konkursowe w 5 wydrukowanych egzemplarzach, z dołączonym 1 CD (wersja elektroniczna, format zapisu: .doc lub .docx), informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie lub przez e-mail.
6. Prace muszą być podpisane godłem, z dołączoną kopertą opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: Imię i Nazwisko autora, dokładny adres, (jeżeli jest, to także adres e-mail) i nr telefonu.
7. Przesyłki adresować:

Miejska Biblioteka Publiczna    z dopiskiem „Konkurs Literacki”
Klub Literacki ZLP
ul. Wrocławska 11;  68-200 Żary    tel. 68 / 374 37 36, w. 33,  e-mail: lit.zary@wp.pl

IV TERMINY
1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 16 września 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego)
2. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - 12 listopada 2011 r. w MBP w Żarach; o rezultatach  konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni wcześniej w korespondencji e-mailowej.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

V. NAGRODY
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne (trzy w głównych kategoriach : 500.00, 300.00 i 200.00 zł) ;
w kategorii dodatkowej zostanie przyznana jedna nagroda.
3. Przyznane zostaną także wyróżnienia w formie publikacji w wydawnictwie pokonkursowym, które laureaci  otrzymają na finale konkursu.
4. Organizatorzy przewidują druk prac nagrodzonych i wyróżnionych w wydawnictwie bibliotecznym eMBePe Żary – zeszyt pokonkursowy; jaki okazjonalne wykorzystywanie tych tekstów na innych polach eksploatacji; bez dodatkowego honorarium
5. Organizatorzy nie wysyłają nagród, nagrody należy odebrać osobiście.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą e-mailową, lub listownie; podobnie nastąpi wysyłka zaproszeń na uroczystość wręczenia nagród; organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
2. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.

______
*) wymogi edytorskie: format strony A4, zapis w MS Word Times New Roman – plik doc. lub docx.; pismo 12 pkt, interlinia 1,5;blog comments powered by Disqus