Wielki Przedwieczny konkurs na opowiadanie


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 31 października 2011 do 31 stycznia 2012

Regulamin otwartego konkursu literackiego na opowiadanie nawiązujące do mitologii stworzonej przez H. P. Lovecrafta. (Napisz opowiadanie - dołącz do współczesnych mistrzów grozy)

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Dobre Historie Śmigiel, Wiśniewski, Zakrzewski Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Harcerskiej 19a, 52-404 Wrocław. Organizacja konkursu związana jest z wydaniem antologii opowiadań zainspirowanych twórczością H. P. Lovecrafta. Napisz opowiadanie i dołącz do współczesnych mistrzów grozy!

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadanie nawiązującego do mitologii stworzonej przez H. P. Lovecrafta. Zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane w antologii wydanej w 75 rocznicę śmierci pisarza, obok współczesnych mistrzów grozy, m.in: Graham Masterton, Ramsey Campbell, Mort Castle, Kim Newman, Brian Lumley, Edward Lee, Brian Stableford, Guy N. Smith.

2. W konkursie nie istnieją ograniczenia gatunkowe co do wyboru określonego gatunku literackiego (przykładowe gatunki: groza, horror, kryminał, kryminał noir, fantastyka naukowa, steampunk, cyberpunk, fantasy). Opowiadanie musi jednak nawiązywać do twórczości H. P. Lovecrafta.

3. Opowiadanie nie może przekraczać 50000 znaków, bez spacji.

4. Podstawowym kryterium oceny będzie pomysłowość, kreatywność oraz jakość nadesłanych prac.

5. Opowiadania oceniane będą przez specjalnie powołane do tego celu jury.

6. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

7. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:

a) publikowane wcześniej (także w formie elektronicznej)
b) wykonane na odpłatne zlecenie
c) realizowane przy udziale członków jury
d) do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim

III. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszając opowiadanie, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego utworu.

2. Twórcy zgadzają się na publikowanie zwycięskich opowiadań przez organizatorów Konkursu na wszelkich polach eksploatacji.

3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich opowiadań na wszelkich polach eksploatacji.

IV. ZGŁOSZENIA

1. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres mailowy: dobrehistorie.konkurs@gmail.com wyłącznie jako załącznik w formacie *rtf, z dopiskiem "Dobre Historie z Lovecraftem". Sugerujemy wysłanie e-maili ze zgłoszeniem do konkursu z opcją "potwierdzenie odbioru".

2. Format prac: czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy 1.5, format pliku *rtf.

3. W treści maila należy podać dokładne dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy).

4. Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie

5. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.

6. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija o północy 31 stycznia 2012 roku.

V. NAGRODY

1. Główną nagrodą w konkursie jest podpisanie umowy wydawniczej na mocy której, zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane w antologii przygotowywanej przez Wydawnictwo Dobre Historie sp. j.

2. Honorarium z tytułu podpisanej umowy wydawniczej wyniesie 500 zł netto.

3. W zależności od poziomu i atrakcyjności prac, jury może przyznać dwa wyróżnienia. Wyróżnione teksty zostaną opublikowane w czasopiśmie grozy wydanym przez Wydawnictwo Dobre Historie sp.j.

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej www.dobrehistorie.com.pl w dniu 20.02.2012 r.

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu mailowo i telefonicznie.

Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.blog comments powered by Disqus