Konkurs Literacki "Władcy Słów"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 15 lutego 2011 do 10 kwietnia 2011

Regulamin
Konkursu Literackiego Władcy Słów
organizowanego w ramach festiwalu Fantastyczny Białystok 2011 przez
Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki,
Podlaskie Towarzystwo Miłośników Fantastyki oraz miesięcznik "Nowa Fantastyka"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Władcy Słów jest Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Podlaskie Towarzystwo Miłośników Fantastyki oraz miesięcznika "Nowa Fantastyka".
 2. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie Literackim Władcy słów, zwanego w dalszej części Konkursem.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja literatury fantastycznej, zainspirowanie do twórczości pisarzy amatorów oraz promocja nieznanych twórców i ich dzieł.
 4. Nagrodą główną w konkursie jest publikacja utworu lub utworów w miesięczniku "Nowa Fantastyka". Oprócz możliwości wydruku prac w czasopiśmie "Nowa Fantastyka" zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości :

  • I miejsce - 600 zł (sześćset złotych)
  • II miejsce - 300 zł (trzysta złotych)
  • III miejsce - 100 zł (sto złotych)
 5. Konkurs rozpoczyna się 15 lutego 2011r. Termin zgłaszania prac upływa 10 kwietna 2011r.Konkurs jest integralną częścią festiwalu Fantastyczny Białystok 2011

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs kierowany jest do początkujących twórców. Uczestnikiem Konkursu może być osoba powyżej 14 roku życia. Granica wieku została ustalona na pamiątkę wydarzenia z 1989 roku, kiedy to do redakcji miesięcznika "Fantastyka" przyszedł list wysłany z Tarnowa. Autorem listu był Jacek Dukaj, a w kopercie znajdowało się opowiadanie "Złota Galera".
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy spełniającej wymogi niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być jego organizatorzy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie - krótki utwór narracyjny pisany prozą - o objętości do 40 tys. słów (czterdziestu tysięcy słów) wliczając znaki białe typu spacja.
 2. Nadesłany utwór musi być sporządzoną w języku polskim, pracą własną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną.
 3. Tematyką utworu musi być szeroko rozumiana fantastyka.
 4. Format w jakim należy przysyłać pracę to .rtf, .doc, .odt lub .pdf. Nadesłanie pracy w innym formacie może uniemożliwić nam jej przeczytanie, a tym samym ocenienie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy (plik powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem) na adres konkurs@fanstok.pl wpisując w tytule e-maila "Konkurs literacki Władcy Słów".
 6. Dopuszczalne jest również nadesłanie pracy Pocztą, jednak wymagane jest aby dołączyć do niej wersję pracy na nośniku elektronicznym. Adres na jaki należy wysyłać prace w wersji papierowej to: Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19, 15-062 Białystok z dopiskiem "Konkurs Literacki Władcy Słów".
 7. Organizator, po wpłynięciu zgłoszenia drogą e-mailową, przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 8. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę prac.
 9. Niespełnienie wymogów formalnych, określonych w punktach poprzednich może spowodować dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 10. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.
 11. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników Konkursu.

WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU

 1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury - przewodniczącym Jury jest zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Nowa Fantastyka" Maciej Parowski.
 2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury większością głosów do dnia 30 kwietnia 2011r.
 3. Organizator zastrzega sobie, iż nagroda główna - publikacja w czasopiśmie "Nowa Fantastyka" - może nie zostać przyznana. Niezależnie od tego czy praca zostanie wydrukowana w czasopiśmie "Nowa Fantastyka" zostaną przyznane nagrody pieniężne o łącznej wartości 1000 zł (tysiąc złotych), o których mowa w rozdziale I "Postanowienia ogólne".
 4. Oceniając prace, Jury będzie brało pod uwagę jakość literacką i sprawność warsztatową (znajomość gramatyki i ortografii mile widziana) oraz oryginalność gatunkowych pomysłów wykorzystanych w opowiadaniu.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 kwietnia 2011r. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.fanstok.pl . Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas festiwalu FANSTOK 2011.
 6. Decyzja Jury jest niepodważalna.

PULA NAGRÓD

 1. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas festiwalu Fantastyczny Białystok 2011.
 2. Nagrodą główną jest publikacja zwycięskiego utworu lub utworów w czasopiśmie "Nowa Fantastyka" oraz nagrody pieniężne o łącznej wartości 1000 zł (tysiąc złotych), o których mowa w rozdziale I "Postanowienia ogólne".
 3. Wysyłając pracę konkursową Uczestnik przekazuje Organizatorowi zgodę na jej publikację jednocześnie zrzekając się jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększania puli nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie www.fanstok.pl
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, bądź innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagród.
 4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Dane będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych konkursu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją w wymienionych powyżej miejscach.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zwycięskiego utworu w przypadkach uzasadnionych.
 9. Pytania, wątpliwości i reklamacje dotyczące Konkursu uczestnik może kierować pod adres konkurs@fanstok.pl

Jest to druga wersja regulaminu konkursu literackiego "Władcy Słów". Zmiany regulaminu dotyczą zwiększenia puli nagród i nastąpiły w następujących punktach regulaminu: I pkt 4, IV pkt 3, V pkt 2.

Zmiana regulaminu nastąpiła 28 lutego 2011.blog comments powered by Disqus