Zagraj literaturą


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 28 października 2013 do 17 października 2014

Zagraj literaturą czyli konkurs na adaptacje literatury

Zagraj literaturą to kolejny obok Nakręć wiersz i Komiks wierszem konkurs Biura Literackiego, który angażuje w bezpośrednią pracę z utworem literackim przedstawicieli różnych dziedzin sztuki.

Najnowsza oferta organizatora Portu Literackiego to propozycja dla osób zajmujących się adaptacjami filmowymi, teatralnymi oraz radiowymi. Wydarzenie towarzyszy 20. edycji Portu Literackiego, zaplanowanej na kwiecień 2015.

Organizatorzy konkursu czekają na scenariusze etiud i filmów, spektakli i widowisk teatralnych oraz radiowych słuchowisk opartych na blisko czterystu książkach, które ukazywały się w latach 1996-2014 przy okazji kolejnych edycji Portu Literackiego. Autorzy najciekawszych pomysłów na adaptację filmową, teatralną lub radiową liczyć będą mogli na nagrody o łącznej wysokości 10 tysięcy złotych oraz prezentację zwycięskiej realizacji podczas jubileuszowej edycji Portu Literackiego.

Realizowany od blisko dwóch dekad festiwal Biura Literackiego to wciąż najważniejsze od lat literackie wydarzenie w Polsce. Impreza wyznacza standardy scenicznych prezentacji poezji i prozy eksperymentując z formułą wieczoru autorskiego na niespotykaną dotąd skalę. Od performerskich wydarzeń w latach 90. (wieczory w zakładzie fryzjerskim i czytania w trakcie… smażenia naleśników) po rozbudowane formy z muzyką graną na żywo, wizualizacjami i akcentami teatralnymi. Obok prezentacji najciekawszych polskich i zagranicznych twórców (już ponad pięciuset, w tym tak znanych, jak Laurie Anderson i Herta Müller) swoje pierwsze koncerty w Porcie zagrały m.in. Strachy na Lachy i Őszibarack. Tu powstawały niezapomniane widowiska i spektakle, pierwsze poetyckie slamy. Dzisiaj nieomal wszystkie realizowane w Polsce literackie festiwale w mniejszym lub większym stopniu inspirują się i korzystają z doświadczeń Portu Literackiego.

W Banku książek i tekstów konkursu Zagraj literaturą znalazło się ponad dwieście pozycji. Wśród nich pięćdziesiąt książek nominowanych do najważniejszych polskich literackich nagród i piętnaście, które wyróżnione były m.in. Nike, Gdynią i Silesiusem. Przeważają w tym zestawie zbiory poetyckie, nie brakuje także książek z serii Proza i Teatr. Tylko nieliczne z nich miały już swoje filmowe, teatralne i radiowe adaptacje.

W skład trzyosobowego jury, które oceni scenariusze i literackie adaptacje festiwalowych książek wchodzą: poeta, krytyk literacki, aktor, reżyser, pedagog, związany od lat z Biurem Literackim i Portem Bogusław Kierc. Dziennikarka, redaktorka, historyk teatru Jolanta Kowalska oraz rysownik, dizajner, muzyk, niezależny kurator Jakub Woynarowski.

Regulamin konkursu prezentujemy poniżej.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie portliteracki.pl.

Prace konkursowe, po wcześniejszej rezerwacji pozycji książkowej i zgłoszeniu udziału, należy złożyć – w pierwszym etapie do 31.01.2014, drugim do 30.05.2014, trzecim do 15.10.2014 drogą listowną na adres: Biuro Literackie, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław z dopiskiem „Konkurs Zagraj literaturą 2015”.

* * *

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu „Zagraj literaturą”, zwanego dalej „Konkursem”, realizowanego w ramach 20. edycji festiwalu Europejski Port Literacki Wrocław, jest Artur Burszta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Literackie Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław, NIP 881-110-93-38, REGON 390738090, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej jako Regulamin) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego scenariusza stanowiącego adaptację utworu literackiego wybranego z Banku literatury Organizatora, zwanego dalej pracą konkursową, scenariuszem, realizacją konkursową lub realizacją.

4. Pula przeznaczona w Konkursie na nagrody dla jego uczestników wynosi 10 000 złotych (dziesięć tysięcy złotych).

5. Konkurs trwa od 28 października 2013 r. do uroczystego rozstrzygnięcia w trakcie 20. edycji festiwalu Europejski Port Literacki Wrocław w kwietniu 2015 r.

6. Konkurs przebiegał będzie w następujących etapach:

a) Pierwsza runda rezerwacji utworów literackich z Banku literatury – od 28 października 2013 r. do 22 listopada 2013 r. lub wyczerpania się Banku literatury.

b) Pierwszy etap zgłaszania prac konkursowych – od 28 października 2013 r. do 31 stycznia 2015 r.

c) Druga runda rezerwacji utworów literackich z Banku literatury – od 17 lutego 2014 r. do 21 marca 2015 r. lub wyczerpania się Banku literatury.

d) Drugi etap zgłaszania prac konkursowych – od 17 lutego 2014 r. do 30 maja 2014 r.

e) Trzecia runda rezerwacji utworów literackich z Banku literatury – od 16 czerwca 2014 r. do 18 lipca 2014 r. lub wyczerpania się Banku literatury.

f) Trzeci etap zgłaszania prac konkursowych – od 16 czerwca 2014 r. do 17 października 2014 r.

g) Ocena prac przez jurorów i wyłonienie finalistów Konkursu – 20 października 2014 r. – 27 lutego 2015 r.

h) Prezentacja realizacji wyłonionych przez jurorów do finału konkursu – 02 marca 2015 r. i) Finał Konkursu, wyłonienie zwycięzcy – kwiecień 2015 r.

7. W Konkursie mogą wziąć udział twórcy z Polski i zagranicy, jednakże praca konkursowa musi zostać wykonana w języku polskim. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych i adresowany jest w równym stopniu do nieprofesjonalistów, jak i twórców z dorobkiem.

8. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych.

9. W Konkursie mogą wziąć udział zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły osób (dalej jako Zespół lub Zespoły).

10. Jeden utwór literacki z Banku literatury Organizatora może być zarezerwowany tylko przez jedną osobę lub Zespół. Decydująca jest kolejność dokonywania rezerwacji.

11. Każda osoba lub Zespół ma prawo do zarezerwowania tylko jednego utworu. Ci sami twórcy mogą być jednocześnie członkami tylko jednego Zespołu.

12. Rezerwacja utworów literackich z Banku literatury odbywać się będzie w trzech etapach. Utwory zarezerwowane podczas Pierwszej Rezerwacji utworów z Banku literatury, zgodnie z ust. 6 lit. a) Regulaminu, do których – mimo ich zarezerwowania i zgłoszenia do udziału w Konkursie – nie została zrealizowana praca konkursowa, trafią z powrotem do Banku literatury i będą mogły zostać zarezerwowane podczas Drugiej Rezerwacji utworów z Banku literatury, zgodnie z ust. 6 lit. c) Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej. Utwory zarezerwowane podczas Drugiej Rezerwacji utworów z Banku literatury, zgodnie z ust. 6 lit. c) Regulaminu, do których – mimo ich zarezerwowania i zgłoszenia do udziału w Konkursie – nie została zrealizowana praca konkursowa, trafią z powrotem do Banku literatury i będą mogły zostać zarezerwowane podczas Trzeciej Rezerwacji utworów z Banku literatury, zgodnie z ust. 6 lit. g) Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15 poniżej.

13. Osoba, która zarezerwowała utwór literacki podczas Pierwszej Rezerwacji z Banku literatury, zgłosiła się do konkursu, ale nie zgłosiła swojej pracy konkursowej w Pierwszym Etapie zgłaszania prac konkursowych – zgodnie z ust. 6 lit. b) Regulaminu, nie jest uprawniona do dokonania rezerwacji utworu z Banku literatury podczas kolejnych Rezerwacji utworów z Banku literatury, a tym samym – do wzięcia udziału w Konkursie.

14. Osoba, która zarezerwowała utwór literacki podczas Drugiej Rezerwacji z Banku Literatury, zgłosiła się do konkursu, ale nie zgłosiła swojej pracy konkursowej w Drugim Etapie zgłaszania prac konkursowych – zgodnie z ust. 6 lit. d) Regulaminu, nie jest uprawniona do dokonania rezerwacji utworu z Banku literatury podczas Trzeciej Rezerwacji utworów z Banku literatury, a tym samym – do wzięcia udziału w Konkursie.

15. Zarówno podczas Pierwszej, Drugiej i Trzeciej Rezerwacji utworów z Banku literatury, zaktualizowany Bank literatury będzie pojawiał się na stronach internetowych Organizatora http://portliteracki.pl/projekty/strony/1-zagraj-literatura/ w każdy dzień roboczy o godz. 16:00 – aż do momentu wyczerpania się Banku literatury lub zakończenia danego etapu rezerwacji.

16. Zarezerwowanie danego utworu z Banku literatury odbywa się poprzez wysłanie na adres zagrajliteratura@portliteracki.pl wiadomości e-mail o treści: „Oświadczam/y, że rezerwuję/emy utwór literacki pt. [tu tytuł utworu] na potrzeby Konkursu ‘Zagraj Literaturą’ i zobowiązuję/my się w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania niniejszej wiadomości dostarczyć pocztą elektroniczną wypełnioną i podpisaną Wstępną deklarację uczestnictwa. Przekroczenie tego terminu jest jednoznaczne z anulowaniem rezerwacji utworu”.

17. Wstępną deklarację uczestnictwa należy wysłać na adres e-mail: zagrajliteratura@portliteracki.pl w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zarezerwowania utworu z Banku literatury. Wstępna deklaracja uczestnictwa (Załącznik 1) dostępna jest na stronie internetowej http://portliteracki.pl/projekty/strony/1-zagraj-literatura/.

18. Pracę konkursową należy dostarczyć Organizatorowi w formie określonej w ust. 24 na adres Biuro Literackie, ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.

19. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć Organizatorowi wypełniony, wydrukowany i podpisany własnoręcznie przez każdego z uczestników konkursu Formularz Zgłoszeniowy – dostępny do pobrania ze strony internetowej http://portliteracki.pl/projekty/strony/1-zagraj-literatura/ (Załącznik 2). Jeśli praca konkursowa została stworzona przez Zespół, to pod Formularzem Zgłoszeniowym muszą podpisać się wszyscy członkowie Zespołu.

20. Termin nadsyłania prac konkursowych dla osób, które dokonały rezerwacji utworu podczas Pierwszej Rezerwacji utworu literackiego z Banku literatury, upływa 31 stycznia 2014 r., termin nadsyłania prac konkursowych dla osób, które dokonały rezerwacji utworu podczas Drugiej Rezerwacji utworu literackiego z Banku literatury upływa 30 maja 2014 r., termin nadsyłania prac konkursowych dla osób, które dokonały rezerwacji utworu podczas Trzeciej Rezerwacji utworu literackiego z Banku literatury, upływa 17 października 2015 r. W przypadku przesłania pracy konkursowej pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

21. Przesłanie Organizatorowi Wstępnej deklaracji uczestnictwa w Konkursie, o której mowa w ust. 17 Regulaminu, oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

22. Praca konkursowa spełniać musi następujące wymagania Organizatora:

1) Zastosowanie odpowiedniego formatu, który ma na celu przede wszystkim zwiększenie przejrzystości i zrozumiałości scenariusza. Do formatu zalicza się wszystko to, co jest w scenariuszu sformalizowane, a więc nienależące do fabuły jako takiej. Pojęcie formatu obejmuje trzy następujące zagadnienia:

a) Zgodność czcionki, odstępów między liniami i wymiarów składu;

b) Jedna strona tekstu (arkusz A4, brak ujednoliconej czcionki) odpowiada jednej minucie projekcji filmu;

c) Układ graficzny – sposób wprowadzania elementów sceny (dialogu, nagłówków postaci, nagłówków scen, parentheticals, transitions itp.).

2) Zastosowanie charakterystycznej dla scenariusza gramatyki, którą stosują scenarzyści. Składają się na nią: obrazowy styl pisania, czyli dobieranie takich sformułowań, które wprawdzie w znacznym stopniu ograniczają się jedynie do tego, co będzie można usłyszeć i zobaczyć na ekranie, jednakże pozostawiają scenarzyście swobodę przekazywania najróżniejszych filmowych sposobów widzenia.

23. Scenariusz winien być adaptacją utworu literackiego z Banku literatury organizatora.

24. Pracę konkursową należy nadsyłać w czterech wersjach: a) Pierwsza: plik o rozszerzeniu .txt; b) Druga: plik o rozszerzeniu .doc; c) Trzecia: plik o rozszerzeniu .pdf; d) Czwarta: w formie fizycznej – wydrukowana na papierze A4. Pliki elektroniczne .txt, .doc, .pdf winny znajdować się na jednej płycie DVD.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu realizacji niespełniających warunków wymienionych w ust. 20, 21, 22 23, 24 lub 25 powyżej. O fakcie niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu Organizator poinformuje daną osobę lub uczestnika w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres podany we wstępnej deklaracji uczestnictwa.

26. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone realizacje wykonane na odpłatne zlecenie lub do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim, a także realizacje, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne osób niebędących członkami Zespołu, bądź czyjekolwiek dobra osobiste.

27. Za twórców pracy konkursowej stworzonej wspólnie przez członków Zespołu uznany zostanie Zespół (autor lub autorzy scenariusza). Zespół przyjmuje na potrzeby tej realizacji swoją nazwę i wybiera przedstawiciela, który reprezentować będzie twórców podczas dopełniania formalności oraz w trakcie festiwalu Europejski Port Literacki Wrocław. Możliwe jest także wyznaczenie osoby spoza Zespołu do jego reprezentowania w trakcie tego festiwalu i odbioru nagrody. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez wszystkich członków Zespołu.

28. Organizator zapewnia, że autorzy tekstów zawartych w Banku literatury wyrazili zgodę na dokonanie ich adaptacji w formie scenariusza i zaprezentowanie ich w ramach Konkursu.

29. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Organizator nie pokrywa żadnych wydatków ponoszonych przez jego uczestników, w tym kosztów przyjazdu na Konkurs, noclegu, wyżywienia i utrzymania uczestników Konkursu w czasie jego trwania.

30. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie Organizatora do korzystania z nadesłanej realizacji w całości lub we fragmentach w zakresie publicznego rozpowszechniania w ramach promocji Konkursu, w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej Konkursu, wydrukowanie w dowolnej postaci (ulotka, broszura, katalog) oraz udostępnienie w sieci Internet. Jakiekolwiek inne wykorzystanie scenariuszy nadesłanych na Konkurs, nastąpi na podstawie odrębnie udzielonego upoważnienia, które będzie określać jego warunki, z uwzględnieniem ust. 41 niniejszego Regulaminu.

31. Każda realizacja konkursowa oceniana będzie indywidualnie, a podstawowym kryterium oceny będzie oryginalność pomysłu na scenariusz.

32. Wstępnej selekcji zgłoszonych prac konkursowych – w zakresie spełnienia warunków Regulaminu – dokona Organizator we własnym zakresie lub powołując komisję kwalifikacyjną. Prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora.

33. Organizator samodzielnie lub na wniosek członków jury lub komisji kwalifikacyjnej ma prawo usunąć zgłoszoną pracę z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu, w tym w szczególności ma prawo usunąć zgłoszoną pracę, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze prawa autorskie, w tym przekroczono ramy dozwolonego użytku cudzych utworów. Decyzje komisji kwalifikacyjnej i jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach komisja kwalifikacyjna i jury będą całkowicie autonomiczne.

34. Do udziału w finale Konkursu jury zakwalifikuje, według swojego uznania, od 10 do 50 najlepszych realizacji. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania także innej liczby realizacji, według uznania Organizatora. Lista uczestników, w tym Zespołów oraz prac konkursowych zakwalifikowanych do Konkursu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora http://portliteracki.pl/projekty/strony/1-zagraj-literatura/. Uczestnicy Konkursu o decyzji zostaną poinformowani także pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

35. Z grona finałowych prac jury wyłoni także zwycięzcę lub zwycięzców Konkursu. Nagroda może trafić w całości do jednego Zespołu lub może być podzielona według uznania członków jury pomiędzy dowolną liczbę uczestników Konkursu.

36. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas 20. edycji festiwalu Europejski Port Literacki Wrocław 2015. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora http://portliteracki.pl/projekty/strony/1-zagraj-literatura/ oraz na portliteracki.pl i biuroliterackie.pl.

37. Brak obecności Zespołu osobiście lub przez osobę umocowaną w czasie rozstrzygnięcia Konkursu na festiwalu Europejski Port Literacki Wrocław 2015 nie oznacza przepadku nagrody. W takiej sytuacji Organizator skontaktuje się z laureatem w celu ustalenia czasu i sposobu odbioru nagrody.

38. W przypadku nagrodzenia pracy konkursowej, jej twórcy wyrażają zgodę na przetwarzanie i prezentację ich danych osobowych związku z publikacją scenariusza i jego prezentowaniem przez Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Twórcy są ponadto zobowiązani do złożenia oświadczenia, iż przysługują im autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej.

39. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania nagród, autor lub autorzy realizacji przenoszą na Organizatora nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych (utworów) na następujących polach eksploatacji:

a) Produkcja filmu, spektaklu teatralnego lub audycji radiowej – w oparciu o scenariusz;dokonywanie zmian, przeróbek, skrótów i modyfikacji scenariusza;

b) Utrwalanie scenariusza na płytach DVD i w pamięci komputera;

c) Zwielokrotnianie scenariusza wszelkimi technikami, w tym drukowanie go i zwielokrotnianie techniką cyfrową;

d) Wprowadzanie do obrotu;

e) Publiczne wykonanie lub publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, najem, dzierżawa, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity oraz równoczesne i integralne nadawanie utworu nadawanego przez organizację telewizyjną;

f) Powielanie scenariusza w całości lub części, wynajem egzemplarzy utworu, wypożyczanie oraz udostępnianie w inny sposób oraz archiwizacja powielonych kopii scenariusza;

g) Sporządzanie w celach eksploatacji audiowizualnej i dźwiękowej kopii utworu na wszelkiego rodzaju nośnikach obrazu i/lub dźwięku oraz sprzedawanie, wynajmowanie i wypożyczanie ich do zarobkowego lub niezarobkowego publicznego odtwarzania na wszelkiego rodzaju urządzeniach odtwarzających;

h) Wykorzystanie w mediach interaktywnych, tj. prawo do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie scenariusza na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania, wykorzystania fragmentów, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;

i) Wydanie „insertów” z utworem/utworami powstałymi na podstawie scenariusza; j) Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

40. Organizatorowi przysługuje także prawo do korzystania z opracowań utworu i rozporządzania nimi oraz do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a nadto prawo do przeniesienia na osoby trzecie praw majątkowych, o których mowa powyżej w ust. 41 Regulaminu.

41. Zapytania i korespondencję e-mailową – związane z organizacją Konkursu i udziałem w nim – należy kierować wyłącznie na adres: zagrajliteratura@portliteracki.pl.

42. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

43. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 15 października 2013 r. i jest dostępny w siedzibie Organizatora, pod adresem Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław oraz na stronie internetowej http://portliteracki.pl/projekty/strony/1-zagraj-literatura/.

44. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. W razie ich wprowadzenia, zmieniona treść Regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej http://portliteracki.pl/projekty/strony/1-zagraj-literatura/.blog comments powered by Disqus