Nagroda Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego


Regulamin Nagrody Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego

 

Słownik:

Nagroda – Nagroda Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego.

Kapituła – grupa polskich autorów literatury grozy, którzy:

a) od dnia 20 października 2003 r. (10 lat przed ogłoszeniem powstania Nagrody) opublikowali w tradycyjnym wydawnictwie (w formie drukowanej i bez własnego współfinansowania) przynajmniej:

- jedną powieść grozy

- dwie powieści, których byli jednym z dwóch lub więcej współautorów

- jeden zbiór opowiadań grozy - dziesięć opowiadań grozy w antologiach lub czasopismach

- jedną powieść, której byli jednym z dwóch współautorów i co najmniej pięć opowiadań grozy w antologiach lub czasopismach.

b) wyrazili zgodę na uczestniczenie w pracach Kapituły,

c) do dnia 30 czerwca roku, w którym przyznawana jest nagroda, opłacili składkę członkowską w wysokości 50,00 zł (składki przeznaczone są na wykonanie statuetek i dyplomów oraz na opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej związanej z Nagrodą).

Stowarzyszenie – Polskie Stowarzyszenie Miłośników Literatury Grozy, które powołane zostanie nie później, niż 31 marca 2014 r., a którego zadaniem będzie dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Nagrody, w tym w szczególności:

- sporządzanie listy utworów, które mogą zostać nominowane do Nagrody w poszczególnych jej edycjach,

- prowadzenie strony internetowej Nagrody pod adresem www.polskagroza.pl ,

- nadzór nad prawidłowością przeprowadzania głosowań,

- przygotowanie statuetek i dyplomów, - zapraszanie autorów do Kapituły,

- weryfikacja odprowadzania składek.

Punkt 1.

Nagroda przyznawana jest w celu rozwoju i popularyzacji szeroko pojętej literatury grozy w Polsce

Punkt 2.

Nagroda przyznawana jest corocznie, poczynając od roku 2014

Punkt 3.

Nagroda przyznawana jest najlepszym utworom polskich autorów w kategoriach Opowiadanie i Książka, opublikowanych w wersji tradycyjnej (papierowej) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody

Punkt 4.

Do Nagrody mogą zostać nominowane:

a) w kategorii Opowiadanie

– utwory liczące maksymalnie do 180 tysięcy znaków włącznie (z wyłączeniem utworów opublikowanych w zbiorach opowiadań, o których mowa w podpunkcie b) niniejszego punktu regulaminu),

b) w kategorii Książka:

- powieści liczące powyżej 180 tysięcy znaków

- zbiory opowiadań jednego autora

- zbiory opowiadań dwóch lub więcej autorów, które charakteryzują się jednakowym współautorstwem wszystkich utworów zamieszczonych w publikacji

Punkt 5.

W ramach Nagrody przyznawane są (w formie okolicznościowych statuetek i pamiątkowych dyplomów):

a) Nagroda Kapituły w kategorii Opowiadanie,

b) Nagroda Czytelników w kategorii Opowiadanie,

c) Nagroda Kapituły w kategorii Książka,

d) Nagroda Czytelników w kategorii Książka

Punkt 6.

Sposób wyłaniania nominowanych utworów w poszczególnych edycjach:

a) do dnia 31 marca Stowarzyszenie sporządza listę utworów, które mogą zostać nominowane do Nagrody

b) do dnia 30 czerwca Kapituła w głosowaniu tajnym wyłania 5 nominowanych Opowiadań i 5 nominowanych Książek (w przypadku jeśli na ostatnie pod względem uzyskanych głosów Opowiadania lub Książki oddano jednakową ilość głosów, liczba nominowanych Opowiadań lub Książek ulega odpowiedniemu zwiększeniu)

c) w każdej z kategorii może być nominowane jedno opowiadanie lub jedna książka danego autora

d) w przypadku gdy w głosowaniu Kapituły zostaną wskazane więcej niż jedno opowiadanie lub więcej niż jedna książka – autor jest zobowiązany dokonać wyboru jednego opowiadania lub książki, a lista nominacji uzupełniana jest o opowiadania lub książki, które zajęły kolejne miejsca w głosowaniu Kapituły

Punkt 7.

Sposób wyłaniania Nagrody, ogłoszenie laureatów Nagrody, czas i miejsce wręczania Nagrody w poszczególnych edycjach:

a) głosowanie Czytelników oraz powtórne głosowanie Kapituły (tym razem oddawać głosy można już tylko na nominowane Opowiadania i Książki) trwa od 01 lipca do 15 października włącznie

b) ogłoszenie laureatów Nagrody odbywa się na odbywającym się w przedostatni pełny weekend października Krakowskim Festiwalu Amatorów Strachu Obrzydzenia i Niepokoju (KFASON) w Krakowie

c) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Stowarzyszenia, wręczenie Nagrody może odbyć się w innym czasie lub w innym miejscu, a także – w wyjątkowych okolicznościach – na innych festiwalach.

Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy Regulamin konstytuuje powstanie Stowarzyszenia,

2. Osoba przystępująca do Kapituły lub Stowarzyszenia akceptuje Regulamin w całości,

3. Regulamin może zostać zmieniony jedynie przez Stowarzyszenie w głosowaniu powszechnym, nie wcześniej jednak niż 3 lata od ogłoszenia powstania Nagrody, które miało miejsce 19 października 2013 r.,

4. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez Stowarzyszenie.


blog comments powered by Disqus