Bad Sex Awards 2016

Autor: Agata 'Aninreh' Włodarczyk
17 listopada 2016

Przyszedł czas na nominacje do nagrody za Najgorszy Sex (literacki) roku 2016. Proszę państwa, oto nominacje do Bad Sex Awards 2016!

Zamieszczone tłumaczenia są naszą wersją (dlatego wrzucamy również oryginały). Miłego czytania!

[1] A Doubter’s Almanac Ethan Canin

The act itself was fervent. Like a brisk tennis game or a summer track meet, something performed in daylight between competitors. The cheap mattress bounced. She liked to do it more than once, and he was usually able to comply. Bourbon was his gasoline. Between sessions, he poured it at the counter while she lay panting on the sheets. Sweat burnished her body. The lean neck. The surprisingly full breasts. He would down another glass and return.

Akt sam w sobie był żarliwy. Jak  energiczna gra w tenisa albo letnie zgrupowanie lekkoatletyczne, coś, co odbywa się w świetle dnia pomiędzy współzawodnikami. Tani materac podskakiwał. Lubiła to robić więcej niż raz, a on zazwyczaj był w stanie spełniać jej zachcianki. Burbon był ich paliwem. Pomiędzy sesjami, nalewał go przy barze, gdy ona leżała, dysząc w pościeli. Pot połyskiwał na jej ciele. Na smukłej szyi. Na zaskakująco pełnych piersiach. Wypiłby kolejną szklankę i wrócił.

[2] The Tobacconist Robert Seethaler

He closed his eyes and heard himself make a gurgling sound. And as his trousers slipped down his legs all the burdens of his life to date seemed to fall away from him; he tipped back his head and faced up into the darkness beneath the ceiling, and for one blessed moment he felt as if he could understand the things of this world in all their immeasurable beauty. How strange they are, he thought, life and all of these things. Then he felt Anezka slide down before him to the floor, felt her hands grab his naked buttocks and draw him to her. “Come, sonny boy!” he heard her whisper, and with a smile he let go.

Zamknął oczy, a do jego uszu doszedł wydawany przez niego samego gulgot. I tak jak jego spodnie zsunęły się z jego nóg, tak wszystkie problemy dotychczasowego życia opadły z niego; zadarł głowę i spojrzał w ciemność pod sufitem, i przez jedną, wspaniałą chwilę, poczuł, jakby był w stanie pojąć istotę największego piękna. Jackie to dziwni, pomyślał, życie i wszystkie te rzeczy. I wtedy poczuł jak Anezka zsuwa się przed nim na podłogę, poczuł jej ręce chwytające jego nagie pośladki i przyciągające do niej. "Chodź, chłopcze!" usłyszał jej cichy szept, i z uśmiechem na ustach, poszedł.

[3] Men Like Airby Tom Connolly

The walkway to the terminal was all carpet, no oxygen. Dilly bundled Finn into the first restroom on offer, locked the cubicle door and pulled at his leather belt. “You’re beautiful,” she told him, going down on to her haunches and unzipping him. He watched her passport rise gradually out of the back pocket of her jeans in time with the rhythmic bobbing of her buttocks as she sucked him. He arched over her back and took hold of the passport before it landed on the pimpled floor. Despite the immediate circumstances, human nature obliged him to take a look at her passport photo.

Droga do terminal to był sam dywan, zero powietrza. Dilly zapakował Finn do pierwszej napotkanej łazienki, zamknął kabinę i zaczął rozpinać swój skórzany pas. „Jesteś piękny” powiedziała my, kucając i rozpinając go. Patrzył, jak jej paszport unosi się powoli w kieszeni jej dżinsów, wraz z rytmicznymi ruchami jej pośladków, gdy go ssała. Nachylił się nad nią  i wyciągnął jej paszport, zanim upadł na upstrzonej podłodze. Pomimo aktualnej sytuacji, jego ludzka natura zobligowała go, do spojrzenia na jej zdjęcie w paszporcie.

[4] The Butcher’s Hook Janet Ellis

When his hand goes to my breasts, my feet are envious. I slide my hands down his back, all along his spine, rutted with bone like mud ridges in a dry field, to the audacious swell below. His finger is inside me, his thumb circling, and I spill like grain from a bucket. He is panting, still running his race. I laugh at the incongruous size of him, sticking to his stomach and escaping from the springing hair below.

Gdy jego dłonie wędrują do moich piersi, moje stopy są zazdrosne. Przesuwam dłońmi w dół jego pleców, wzdłuż kręgosłupa, pełnego wyżłobień jak zwały błota na polu, aż do zuchwałego zaokrąglenia poniżej. Jego palce są we mnie, jego kciuk obraca się w koło, a ja wysypuję się jak ziarno z wiadra. On dyszy, wciąż biegnąc w tym wyścigu. Ja śmieję się na jego absurdalny rozmiar, sięgający jego brzucha i uciekający od zakręconych włosów poniżej.

[5] Leave Me Gayle Forman

Once they were in that room, Jason had slammed the door and devoured her with his mouth, his hands, which were everywhere. As if he were ravenous.

And she remembered standing in front of him, her dress a puddle on the floor, and how she’d started to shake, her knees knocking together, like she was a virgin, like this was the first time. Because had she allowed herself to hope, this was what she would’ve hoped for. And now here it was. And that was terrifying.

Jason had taken her hand and placed it over his bare chest, to his heart, which was pounding wildly, in tandem with hers. She’d thought he was just excited, turned on.

It had not occurred to her that he might be terrified, too.

Kiedy już znaleźli się w tamtym pokoju, Jason zatrzasnął drzwi pochłonął jej usta swoimi, a jego ręce były wszędzie. Jakby był wygłodniały.

A ona przypomniała sobie, gdy stała przed nim, jej suknia u jej stóp, i jak zaczęła się trząść, jej kolana uderzały o siebie, jakby była dziewicą, a to był jej pierwszy raz. Ponieważ, jeśli pozwoliłaby sobie na nadzieję, to było to, na co miała nadzieję. I teraz to się działo. I było przerażające.

Jason chwycił jej dłoń i położył ją na swojej nagiej piersi, na sercu, które dziko waliło, w tandemie z jej sercem. Myślała, że jest tylko podekscytowany, podniecony.

Nie przyszło jej do głowy, że on również może być przerażony.

[6] The Day Before Happiness Erri De Luca

She pushed on my hips, an order that thrust me in. I entered her. Not only my prick, but the whole of me entered her, into her guts, into her darkness, eyes wide open, seeing nothing. My whole body had gone inside her. I went in with her thrusts and stayed still. While I got used to the quiet and the pulsing of my blood in my ears and nose, she pushed me out a little, then in again. She did it again and again, holding me with force and moving me to the rhythm of the surf. She wiggled her breasts beneath my hands and intensified the pushing. I went in up to my groin and came out almost entirely. My body was her gearstick.

Popchnęła moje biodra, rozkaz, który mnie popchnął do działania. Wszedłem w nią. Nie tylko kutasem, ale całym sobą w nią wszedłem, w jej wnętrzności, w jej ciemność, szeroko otwarte, niewidzące oczy. Moje całe ciało znalazło się w niej. Wchodziłem w nią przy każdym jej ruchem i zostawałem nieruchomo. Gdy przyzwyczajałem się do spokoju i odczucia pulsowania krwi w uszach i nosie, ona wypchnęła mnie nieznacznie, a potem jeszcze znowu. Zrobiła to jeszcze raz i jeszcze raz, trzymając mnie swoją siłą i poruszając się z rytmem fali. Potrząsnęła piersiami pod moimi rękoma i zintensyfikowała pchanie. Wszedłem aż po nasadę i wyszedłem prawie zupełnie. Moje ciało było jej drążkiem zmiany biegów.

 

Wybaczcie niezgrabności, ale współczujemy każdemu, komu przyjdzie te fragmenty przekładać profesjonalnie. Jake są wasze typy na zwycięzcę Bad Sex Award 2016?

Materiały powiązane:blog comments powered by Disqus