Arkady

Adres:
Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o.
ul. Dobra 28
00-344 Warszawa

NIP 526-00-06-344
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod nr 0000031335
kapitał zakładowy 93.600,00 zł

E-MAIL: info@arkady.com.pl
blog comments powered by Disqus